Werken aan vertrouwen in digitaal ecosysteem

Hotze Zijlstra

22 september 2021

Organisaties zijn in de digitaal verbonden economie en samenleving in toenemende mate aangewezen op partners binnen dynamische ecosystemen. Waardecreatie door optimale verbondenheid binnen een groter geheel van mensen, ketenpartners en technologieplatformen vereist vooral vertrouwen, zo bleek tijdens het recente CIO Inspire Live in Nieuwegein. De vraag is hoe je dat realiseert.

Pascal Matzke van Forrester benadrukte tijdens de opening van het fysieke congres het belang van adaptief vermogen, creativiteit en weerbaarheid. Zaken die gedurende de coronacrisis op een pragmatische manier zijn opgepakt en nu vragen om doorpakken. Data, verbonden mensen, creatieve oplossingen, snellere beslissingen en cloud blijven hier volgens de research-directeur de sleutel.

Productiviteit

De uitdaging is dat de afgelopen anderhalf jaar getoonde voortvarendheid blijft hangen op het niveau van interne efficiëntie binnen de grenzen van functies en organisatie-onderdelen. “De focus moet veel meer liggen op externe effectiviteit”, aldus Matzke. De kunst is de in crisistijd getoonde adaptiviteit, creativiteit en weerbaarheid uit de silo’s te krijgen en op een veilige manier los te laten binnen de totale organisatie en de ecosystemen waarin men opereert.

“De focus moet liggen op externe effectiviteit in plaats van interne efficiëntie”

De Forrester-researchbaas noemde een rijtje cruciale stakeholders: medewerkers, klanten, partners waarmee je samen innoveert of iets onderneemt. Maar ook technologieplatformen. In het kader van een hogere productiviteit en waarde-alignment is steeds meer binnen businessgerichte ecosystemen met elkaar verbonden. Dat valt of staat met vertrouwen in data, technologie, mensen en partners.

Waardecreatie

Dataspecialist Wannes Rosiers van DPG Media vertelde hoe hij binnen het bedrijf handen en voeten geeft aan de in 2020 ingezette hervorming van het totale datalandschap – gericht op het creëren van waarde. Een centraal cloudgebaseerd datawarehouse (Snowflake) verlicht niet alleen de druk op onderhoud en kosten, maar biedt gekoppeld aan een event streaming platform meer en vooral betere inzichten.

Toekomstige stappen liggen bij het uitgeefconcern onder meer in de algehele houding tegenover data. “We moeten het gaan zien als een product”, zei DPG’s Area Manager Data. Daartoe maakt hij zich sterk voor data engineers binnen afdelingen, en voor organisatiebrede beschikbaarheid van gegevens op basis van de juiste governance en kwaliteit.

Hogere doelen

Volgens Rob Visser van verzekeraar NN draait het binnen organisaties om autonomie, vakmanschap en hogere doelen. “Niet alleen in mooie powerpoints, maar vooral in de praktijk”, aldus de Group CIO. Juist omdat de mensen bij het bedrijf centraal staan is er een ongelimiteerd budget voor training. Intrinsieke motivatie is fundamenteel. “Ik vertel indien nodig waaróm we het doen”, zegt hij. “De mensen bepalen vervolgens zelf het hóe en wát.”

“Je moet resultaten, digitale platformen en mensen combineren om stappen te maken”

In de eerste afsluitende paneldiscussie schetste Nick Smaling van Boston Consulting Group het ‘bionische’ bedrijf van de toekomst, gericht op resultaten, digitale platformen en mensen. “Je moet deze combineren om stappen te kunnen maken.” Mensen, technologie en data vormen de sleutel. Maar in de ogen van VP Northern Europe Coen Bos van Snowflake is er de afgelopen jaren te veel geïnvesteerd in complexiteit. “De datacloud kan een einde maken aan verkokerde gegevens en iedereen op een veilige toegang geven om waarde te creëren.”

Vertrouwen

Daarbij gaat het om verbonden medewerkers en partners binnen de keten en/of het ecosysteem. Het belang van vertrouwde verbondenheid werd onderstreept in de bijdrage van KPMG-partner Eric Wesselman. “Connected, powered, trusted, zoals een boom is geworteld binnen een biologisch systeem.” In praktische zin draait het volgens de Head of Digital erom te zijn waar de klant is, een ‘empowered and connected workforce’, digitale wendbaarheid en trust.

Dit digitale vertrouwen geldt voor het in locatie-services en intelligentie gespecialiseerde HERE Technologies als een belangrijk onderscheidend kenmerk in de markt van datadiensten. De Head of Information, Technology en Trust Jake Martens vertelde over de partnership met Wipro. “We kunnen zo niet alleen onze core digitaliseren maar ook groei realiseren.”

Systeemdynamiek

Olli Hyyppä, CIO van NXP, stond stil bij de huidige schaarste in de chipmarkt. Dat mensen momenteel wat langer op hun auto of laptop moeten wachten is een systeemuitdaging die zich kenmerkt door een complexe dynamiek van een hoge diversiteit aan producten, lange ontwerp- en productiecycli en bewust beperkte voorraden. Veel zaken zijn volgens de CIO op zichzelf al verregaand geoptimaliseerd.

“De juiste data helpt bij prioriteren en handelen vanuit businessvraagstukken en use cases”

Significante verbetering is mogelijk door het totale ecosysteem beter te laten werken. Onder meer door slimmer gebruik te maken van data en technologie. Om medewerkers beter te ondersteunen, en interne en externe processen te optimaliseren. Hyyppä: “Zo kunnen we wellicht meer flexibiliteit realiseren in de manier van werken.” Waar mogelijk op basis van kortere cycli.

Prioriteren

Michael Maas van ServiceNow benadrukte in de tweede paneldiscussie dat silo’s plaats moeten maken voor een holistische visie. “Het gaat erom mensen – medewerkers en (keten)partners – beter te laten samenwerken. De juiste data helpt je zaken te prioriteren en daarbij vooral te handelen vanuit businessvraagstukken en use cases.”

Volgens Marc Burger, VP Strategic Accounts van Wipro, zullen bedrijven sowieso meer samen moeten doen om in creatieve wisselwerkingen nieuwe producten en diensten te kunnen lanceren. Trusted partnership zit naar zijn mening op drie niveaus: verantwoordelijkheid nemen, de juiste producten en diensten leveren en dezelfde waarden delen. “Zo kun je als partner van ‘sell-to’ groeien naar ‘earn with’.”

Supply chain

Identity management en trust zijn hier de grote gemene delers, concludeerde Noord-Europees regiodirecteur Walter Geers van Okta. Die zaken zijn cruciaal om alle mensen, partners en hun devices bij de diverse creatieve en operationele processen te betrekken. “Zo kunnen we helpen bij het opzetten van een veilige, vertrouwde en optimaal werkende supply chain.”

“Niet denken en opereren in traditionele silo’s maar in ketens en samenwerking”

“Focus op mensen en teams”, aldus NXP-CIO Olli Hyyppä tot slot. “Mensen die de business, technologie en processen begrijpen. Niet denken en opereren in traditionele silo’s maar in ketens en samenwerking.” Het bedrijf moet in een complex samenspel van partners, economische realiteit en technische mogelijkheden functioneren als één geheel. Dwars door afdelingen en functies heen.

Gerelateerde artikelen

Samenwerken over de as van vraag en aanbod

Samenwerken over de as van vraag en aanbod

Als Nederland de maatschappelijke problemen die het heeft te lijf wil gaan, is een flexibele en sterke IT-infrastructuur nodig en bovenal samenwerking tussen leveranciers en afnemers. Onder andere daarover ging het gesprek tijdens de ICT Media Captain’s Lunch vorige week in de Orangerie te Den Bosch.

Tijd voor de Innovation Awards

Tijd voor de Innovation Awards

In april is het weer tijd voor de Innovation Awards: prijzen met als doel het stimuleren en belonen van innovatieve projecten bij leveranciers en afnemers van IT-oplossingen en overige technologie. Er zijn awards voor de meest innovatieve leider, het meest innovatieve ecosysteem en de meest innovatieve start-up/scale-up/challenger.

Talent gap verenigt aanbod- en vraagzijde

Talent gap verenigt aanbod- en vraagzijde

Gebruikers en leveranciers van digitale technologie staan open voor andere manieren van samenwerking. Eerlijkheid, transparantie en een sterkere focus op een ieders specifieke waarde binnen het ecosysteem vormen daarbij het uitgangspunt. Dat bleek tijdens CIODAY2023, waar zowel de vraag- als de aanbodzijde concrete handreikingen deed.

CIO&CDO Insights 2023: de meerwaarde van netwerken, platformen en partnerships

CIO&CDO Insights 2023: de meerwaarde van netwerken, platformen en partnerships

Het geheim van succesvolle digitale transformaties? Een integrale benadering van de diverse aspecten, waarvan technologie en data weliswaar elementaire, maar niet altijd leidende onderdelen zijn. Aandacht voor cultuur, mensen en partnerships is doorslaggevend. Dit leerde het goed bezochte CIO&CDO Insights-congres.