Richtlijnen voor content

Artikelen kun je indienen via dit formulier. Hiervoor moet je partner zijn van ICT Media. Nog geen partner? Neem dan contact met ons op.

Onze titels CIO Magazine en IT-Executive.nl vormen een platform voor beslissers op C-niveau bij de grootste bedrijven en instellingen in ons land met affiniteit voor IT, digitalisering, sourcing en leiderschap. Deze uitgaven voorzien de doelgroep van nieuws, achtergronden en opinie.

Doelgroep

Houd goed rekening met ons publiek. Zorg dat je tekst inhoudelijk en qua taalgebruik aansluit op onze doelgroep van beslissers op C-niveau, die niet noodzakeljkerwijs een zware technische achtergrond heeft. Vanuit het perspectief van een executive speelt de leverancier doorgaans een bijrol. Een aanbieder die zich groots en gewichtig positioneert, bijvoorbeeld met dito foto’s, zal eerder irritatie opwekken dan interesse. Marketingtaal zal sowieso niet landen. Wanneer je de uitdaging van de doelgroep centraal stelt, zal je stuk beter worden gelezen.

Onze uitgaven – met name IT Executive – zijn nadrukkelijk geen platform voor introducties van nieuwe diensten of producten of berichten over (financiële) resultaten of het voorkomen in rangschikkingen/ranglijsten van analisten et cetera. Daarvoor zijn andere kanalen.

Een artikel mag geen commerciële intenties hebben. Wanneer je een puur commerciële boodschap wilt uitdragen, is een advertorial het aangewezen medium.

Wanneer de redactie van mening is dat een artikel heel actueel, relevant en neutraal geschreven is, kunnen wij het publiceren zonder de mededeling ‘partnerartikel’ en wordt het onderdeel van de redactionele inhoud van het blad (uiteraard met vermelding van auteursinformatie, inclusief bedrijf/organisatie).

Onze uitgaven zijn Nederlandstalig. Bij uitzondering accepteren wij artikelen in een andere taal, we laten deze dan vertalen, waarvoor we marktconforme tarieven in rekening brengen.

Voorwaarden

Als je een artikel naar de redactie stuurt voor publicatie ga je akkoord met het volgende:

 • de auteur behoudt het volledige auteursrecht op het werk;
 • het artikel is niet eerder gepubliceerd, in welke taal dan ook;
 • met publicatie wordt geen geheimhoudingsplicht geschonden;
 • de auteur zal het artikel niet elders publiceren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever (Rob Beijleveld, ICT Media).

 

Inhoud

 • Een artikel gelinkt aan het thema van de uitgave waaraan je wilt bijdragen, geschreven door (op naam van) een executive van je organisatie.
 • Afwijkende formats (columns en interviews met executives) zijn in principe niet mogelijk. Een klantcase kan alleen voor zover deze duidelijke raakvlakken heeft met een trend of ontwikkeling. Deze restricties gelden niet bij artikelen geschreven voor exclusief online publicatie.
 • Liefst opinierend van aard.
 • Een aanpak of zienswijze moet centraal staan, niet het bedrijf of de belanghebbende.
 • Logische opbouw van het verhaal (van pakkende inleiding naar conclusie).
 • Verhalende vorm. Opsommingen (lijsten zoals deze) beperkt houden.
 • Geen interviewvorm (ook geen interview met iemand van de eigen organisatie of jezelf; dit kan eventueel in een advertorial).

 

Redactionele zaken

De onderwerpkeuze hangt samen met het thema van de editie van de titel waaraan je een artikel wilt bijdragen. (Het thema is expliciet vermeld in het e-mailbericht waarin naar deze pagina wordt verwezen.) Het precieze onderwerp kun je eventueel in overleg met de hoofdredacteur preciseren (d.m.v. een synopsis).

De lengte van teksten voor onze geprinte uitgaven wordt altijd in overleg met de hoofdredactie afgestemd. Een vuistregel is 500 woorden per pagina inclusief beeld. De redactionele deadline voor elk artikel communiceert de redactie per e-mail. Voor online teksten is 900 woorden voor een artikel een goede richtlijn (iets minder dan 2 A4) en voor een online column 500 woorden.

Bij artikelen voor exclusieve online publicatie gelden geen thematische beperkingen zoals bij de gedrukte uitgaven en geen harde deadlines. Wel zoeken we naar het beste moment voor publicatie, daarbij rekening houdend met eerder geplaatste artikelen van dezelfde partner.

Wijzigingen en correcties

We behouden ons het recht voor om artikelen af te keuren en/of een herziene versie te vragen en om wijzigingen door te voeren die wij, afhankelijk van de zwaarte van de ingreep, al dan niet communiceren.

Bijvoorbeeld: als wij inhoudelijke wijzigingen nodig achten, complete zinnen schrappen of volledig anders formuleren, leggen wij de gereviseerde tekst altijd voor ter goedkeuring voordat we tot publicatie overgaan.

Als wij zinnen vereenvoudigen waardoor ze beter leesbaar zijn, of aanpassingen doorvoeren in interpunctie, hoofdlettergebruik of spelling, leggen we dit in de regel niet voor. Ook koppen kunnen we wijzigen. Hierover gaan we verder niet in discussie.

Ten slotte: gebruik bij twijfel over de juiste spelwijze woordenlijst.org.

Stijl

Hanteer een neutrale schrijfstijl, het liefst geschreven in de derde persoon (enkelvoud of meervoud). Wij spreken onze lezers doorgaans niet direct aan, maar als we dit doen – bijvoorbeeld in een column – tutoyeren we.

Vermijd voorzover mogelijk de lijdende vorm. Daardoor wordt een tekst toegankelijker en compacter. Lees de bovenstaande alinea maar eens in lijdende vorm en oordeel zelf:

Teksten dienen zo veel mogelijk in een neutrale schrijfstijl te zijn geschreven, liefst in de derde persoon (enkelvoud of meervoud). Onze lezers worden door ons doorgaans niet direct aangesproken, maar als dit gebeurt – bijvoorbeeld in een column – worden zij door ons getutoyeerd.

Vermijd verder academisch aandoende formuleringen, zoals verwijzingen naar het artikel zelf, zoals in de volgende zin:

In dit artikel gaan we in op de drie gangbare benaderingen van dit probleem.

Houd het wat vlotter, zoals:

Hieronder gaan we in op de drie gangbare benaderingen van dit probleem.

Kop

We ontvangen graag een kopsuggestie, maar de redactie beslist. Tip: houd het kort, schrap lidwoorden als het even kan en laat bedrijfs- of productnamen er helemaal uit, anders haken lezers direct af. Hetzelfde geldt voor chapeaus (print) of onderkoppen (online).

Datum- en plaatsaanduidingen

Met uitzondering van artikelen voor Boardroom IT geven we geen datum en/of plaats aan het begin van artikelen aan. Voor online artikelen gaat de datumvermelding via het cms.

Tussenkoppen

Voor een goede leesbaarheid zijn enkele goed gekozen tussenkopjes aan te bevelen (deze werken online tevens in het voordeel van de vindbaarheid).

Kaders

Geef eventuele kaderteksten duidelijk aan in de tekst met <KADER>…</KADER>. Kaderteksten zouden niet meer dan een vijfde van de totale hoeveelheid woorden moeten beslaan.

Auteursvermelding

Wij vermelden de auteursnaam bovenaan de pagina. Deze komt doorgaans samen met functie en organisatie terug onderaan de tekst in het volgende format:

[Voornaam Achternaam] is [functie] bij [Organisatie]. We schrijven de functie in onderkast (kleine letter). Academische titels vermelden we in de regel niet.

Voor online vermelden wij de partnerorganisatie als ‘auteur’ bovenaan het artikel en onderaan de auteursinformatie (naam, functie en bedrijf/organisatie). Voor zeer goed geschreven stukken maken we graag een uitzondering: die plaatsen we direct onder de naam van de auteur, met onderaan bij de auteursinformatie duidelijk functie en bedrijf/organisatie. In alle gevallen wordt de naam van de partnerorganisatie als tag opgenomen voor de vindbaarheid.

NB. een artikel dat niet is geschreven door de redactie, kunnen wij niet op naam van de redactie plaatsen.

Noten en links

Plaats voor stukken die in print verschijnen geen URL’s direct in de tekst, maar voeg ze toe als eindnoten. Gebruik daarbij geen lange weblinks, maar verkort ze eerst. Bij online publicatie worden deze noten/links weer in de tekst verwerkt.

Opmaak

Gebruik alleen platte tekst met hooguit wat woorden in cursief waar dit logisch is, vermijd onderstreepte en vette tekst en ALL CAPS.

Beeldmateriaal

Afhankelijk van de beschikbare ruimte kunnen wij maximaal twee schema’s, diagrammen of illustraties in totaal plaatsen. De redactie en de vormgevers toetsen plaatsing en gebruik van dit materiaal. Dit gebruik kunnen we niet garanderen. En voor onze gedrukte uitgaven geldt: hoe meer beeld, hoe minder ruimte er overblijft voor tekst.

Lever je figuren aan met tekst erin verwerkt? Dan ontvangen we deze graag als losse pdf. Hebben de figuren een datasheet als bronbestand? Dan ontvangen we ook graag de datasheet! De vormgevers passen graphics namelijk aan de lay-out van de betreffende uitgave aan.

Voor stukken die exclusief online verschijnen, is een rechtenvrij openingsbeeld vereist met een minimale breedte van 1080 x 608 pixels. Zonodig de naam van de fotograaf of maker vermelden aan het eind van de bestandsnaam. Als je geen beeld aanlevert, kiezen wij een bijpassende rechtenvrije foto of afbeelding.

NB. Foto’s van auteurs plaatsen wij niet (tenzij het om een column in een van onze bladen gaat). Ook logo’s of banners kunnen we niet plaatsen.

Wat vaak fout gaat

 • Een lange inleiding in plaats van een pakkend intro.
 • De eerste zinnen zijn een open deur of bevatten clichés, waardoor de lezer gelijk afhaakt, zeker online. Kom liever direct to-the-point en bied zonodig iets verderop meer context.
 • Ambtelijk taalgebruik: ‘Terdege dient te worden geborgd dat…’ of de lezer rechtstreeks aanspreken: ‘Hoe ga je dit oplossen?’. Voor opiniërende columns (blogs) geldt dit laatste uiteraard niet.
 • Het artikel eindigt zonder echte conclusie. Let wel: een simpele samenvatting is geen conclusie en een tussenkopje Conclusie is lang niet altijd nodig: dit kan een misplaatst academische indruk wekken. Een afsluiting met de kernboodschap, waarbij de opinie er duidelijk in is verwerkt, is vaak voldoende.

Zeven kleinigheden die ons veel werk besparen:

 1. Gebruik hoofdletters alleen voor eigennamen en nooit voor zelfstandige naamwoorden (agile, cloud, big data, smart city, smart factory, scrum, etc.).
 2. Schrijf getallen onder de tien en tientallen uit.
 3. Gebruik een scheidingsteken (punt) in duizendtallen.
 4. Schrijf valuta’s voluit in een kleine letter en in enkelvoud (euro, dollar). Gebruik geen valutatekens.
 5. Schrijf ‘procent’ en gebruik geen procentteken, behalve in percentages tussen haken (100%).
 6. Gebruik dubbele aanhalingstekens voor citaten en enkele om een woord te benadrukken.
 7. Gebruik geen ‘zich’ in combinatie met ‘focussen’: dit is geen wederkerig werkwoord (i.t.t. zich richten op).

 

Alleen voor online

Houd voor online stukken de intro ultrakort en to the point zodat lezers direct zien waar het over gaat. Verwerk liefst al in de eerste zin drie of vier keywords. Een intro is idealiter niet langer dan 50 woorden – zoals deze alinea. Het teveel voegen we bij de bodytekst.

Zorg voor een korte, pakkende kop, waarin zo veel mogelijk van de keywords voorkomen die je in de intro gebruikt.

Op het beeldscherm slaan lezers grote lappen tekst eerder over. Houd alinea’s daarom kort. In de praktijk komt dit neer op alinea’s van maximaal 5 regels (pakweg 65 woorden); ongeveer de helft van wat gebruikelijk is voor gedrukte teksten.

Neem niet al te veel hyperlinks op. Links naar inhoudelijk relevante onderdelen op een website van de eigen organisatie zijn prima (zoals een blogpost, rapport of whitepaper, maar liever geen algemene pagina). Probeer deze wel in balans te houden met links naar derden. Dat is tevens goed voor de seo.

Vragen

Heb je vragen? Stuur ons dan een e-mail met in de onderwerpregel “partnercontent”:

media [at] ictmedia.nl voor sales
felix [at] ictmedia.nl voor redactionele zaken