Richtlijnen voor content

IT-Executive.nl is een platform voor beslissers op C-niveau bij de grootste bedrijven en instellingen in ons land met affiniteit voor IT, digitalisering, sourcing en leiderschap. De website voorziet deze doelgroep van achtergrondverhalen, interviews en opinie.

Doelgroep

Houd goed rekening met ons publiek. Zorg dat je tekst inhoudelijk en qua taalgebruik aansluit bij beslissers op C-niveau, die niet noodzakelijkerwijs een zware technische achtergrond hebben. Het is goed te bedenken dat in het perspectief van een beslisser de leverancier doorgaans een bijrol speelt. Een aanbieder die zich groots en gewichtig positioneert, zal eerder irritatie opwekken dan interesse. Marketingtaal spreekt niemand aan. Wanneer je de uitdaging van onze doelgroep centraal stelt, zal je stuk beter worden gelezen.

Een partnerartikel mag geen commerciële intenties hebben. Wanneer je een puur commerciële boodschap wilt uitdragen, is een advertorial het aangewezen medium.

Wanneer de redactie van mening is dat een artikel heel actueel, relevant en neutraal geschreven is, kunnen wij het publiceren zonder de mededeling ‘partnerartikel’ en wordt het onderdeel van de redactionele inhoud (met vermelding van auteursinformatie inclusief bedrijf/organisatie, weblink en LinkedIn-adres).

Onze uitgaven zijn Nederlandstalig. Bij uitzondering accepteren wij artikelen in een andere taal, we laten deze dan vertalen, waarvoor we marktconforme tarieven in rekening brengen.

Voorwaarden

Als je een artikel naar de redactie stuurt voor publicatie ga je akkoord met het volgende:

 • de auteur behoudt het volledige auteursrecht op het werk;
 • met publicatie wordt geen geheimhoudingsplicht geschonden;
 • de auteur zal het artikel niet elders publiceren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever (Rob Beijleveld, ICT Media).

Deze voorwaarden gelden uiteraard niet voor advertorials. Bedenk wel dat ook bij advertorials onze lezers centraal horen te staan. Wij houden dus graag vast aan de eerste alinea onder Doelgroep.  

Inhoud

Wij zien graag het volgende terug in aangeleverde content:

 • Liefst opinierend van aard.
 • Een aanpak of zienswijze moet centraal staan, niet het bedrijf of de belanghebbende.
 • Logische opbouw van het verhaal (van pakkende inleiding naar conclusie).
 • Verhalende vorm. Opsommingen (lijsten zoals deze) beperkt houden.

Wat we liever niet van je krijgen:

 • Verhalen in interviewvorm. Ook geen interview met iemand van de eigen organisatie of jezelf (dit kan eventueel in een advertorial, maar is nogal ongebruikelijk). Een interview met een klant voor een interessante casus is de uitzondering, maar dan zien wij graag dat het interview is afgenomen door een derde (professional) zodat het neutraal van karakter is.

Redactionele zaken

Het precieze onderwerp kun je eventueel in overleg met de redactie preciseren (d.m.v. een synopsis).

Voor online teksten is 900 woorden voor een artikel een goede vuistregel (iets minder dan 2 A4) en voor een online column 500 woorden.

Er gelden geen harde deadlines. Wel zoeken we naar het beste moment voor publicatie, daarbij rekening houdend met eerder geplaatste artikelen van dezelfde auteur of partner.

Wijzigingen en correcties

We behouden ons het recht voor om artikelen af te keuren en/of een herziene versie te vragen en om wijzigingen door te voeren die wij, afhankelijk van de zwaarte van de ingreep, al dan niet communiceren.

Bijvoorbeeld: als wij inhoudelijke wijzigingen nodig achten, complete zinnen schrappen of volledig anders formuleren, leggen wij de gereviseerde tekst altijd voor ter goedkeuring voordat we tot publicatie overgaan.

Als wij zinnen vereenvoudigen waardoor ze beter leesbaar zijn, of aanpassingen doorvoeren in interpunctie, hoofdlettergebruik of spelling, leggen we dit niet voor. Ook koppen kunnen we wijzigen. Hierover gaan we verder niet in discussie.

Ten slotte: gebruik bij twijfel over de juiste spelwijze woordenlijst.org.

Stijl

Hanteer een neutrale schrijfstijl, het liefst geschreven in de derde persoon (enkelvoud of meervoud). Wij spreken onze lezers doorgaans niet direct aan, maar als we dit doen – bijvoorbeeld in een column – tutoyeren we.

Vermijd voorzover mogelijk de lijdende vorm en vermijd omhaal van woorden. Daardoor wordt een tekst toegankelijker en compacter. Lees de bovenstaande alinea maar eens in lijdende vorm en oordeel zelf:

Teksten dienen zo veel mogelijk in een neutrale schrijfstijl te zijn geschreven, liefst in de derde persoon (enkelvoud of meervoud). Onze lezers worden door ons doorgaans niet direct aangesproken, maar als dit gebeurt – bijvoorbeeld in een column – worden zij door ons getutoyeerd.

Vermijd academisch aandoende formuleringen, zoals verwijzingen naar het artikel zelf, zoals in de volgende zin:

In dit artikel gaan we in op de drie gangbare benaderingen van dit probleem.

Houd het wat vlotter, zoals:

Hieronder gaan we in op de drie gangbare benaderingen van dit probleem.

Koppen, intro, alinea’s

We ontvangen graag een kopsuggestie, maar de redactie beslist. Zorg voor een korte, pakkende kop, waarin zo veel mogelijk van de keywords voorkomen die je in de intro gebruikt. Laat bedrijfs- of productnamen er helemaal uit.

Houd de intro ultrakort en to the point zodat lezers direct zien waar het over gaat. Verwerk liefst al in de eerste zin drie of vier keywords. Een intro is idealiter niet langer dan 50 woorden – zoals deze alinea. Het teveel voegen we bij de bodytekst.

Op het beeldscherm slaan lezers grote lappen tekst eerder over. Houd alinea’s daarom kort. In de praktijk komt dit neer op alinea’s van maximaal 5 regels (pakweg 65 woorden); ongeveer de helft van wat gebruikelijk is voor gedrukte teksten. Je kunt voor de leesbaarheid en de seo nog tussenkopjes toevoegen gebaseerd op je keywords.

Auteursvermelding

Wij vermelden de auteursnaam bovenaan de pagina met de toevoeging: [Voornaam Achternaam] is [functie] bij [Organisatie]. We schrijven de functie in onderkast (kleine letter). Academische titels vermelden we in de regel niet.

Bij partnercontent kunnen wij de partnerorganisatie als ‘auteur’ bovenaan het artikel opvoeren en onderaan de auteursinformatie (naam, functie en bedrijf/organisatie). Voor zeer goed geschreven stukken maken we graag een uitzondering: die plaatsen we leifst direct onder de naam van de auteur, met onderaan bij de auteursinformatie duidelijk functie en bedrijf/organisatie. In alle gevallen wordt de naam van de partnerorganisatie als tag opgenomen voor de vindbaarheid.

NB. een artikel dat niet is geschreven door de redactie, kunnen wij niet op naam van de redactie plaatsen, tenzij er meerdere auteurs zijn. In dat geval noemen we dezen in de intro kort en onderaan het stuk uitgebreid (functie en organisatie en eventueel links naar LinkedIn)

Noten en links

Wij plaatsen geen noten. Gebruik in plaats daarvan externe links. Neem niet al te veel hyperlinks op. Links naar inhoudelijk relevante onderdelen op een website van de eigen organisatie zijn prima (zoals een blogpost, rapport of whitepaper, maar liever geen algemene pagina). Probeer deze wel in balans te houden met links naar derden. Dat is tevens goed voor de seo.

Kaders

Geef eventuele kaderteksten duidelijk aan in de tekst met <KADER>…</KADER>. Kaderteksten zouden niet meer dan een vijfde van de totale hoeveelheid woorden moeten beslaan.

Opmaak

Gebruik alleen platte tekst met hooguit wat woorden in cursief waar dit logisch is, vermijd onderstreepte en vette tekst en ALL CAPS (in koppen bijvoorbeeld).

Beeldmateriaal

Voor boven het artikel hebben we een rechtenvrij openingsbeeld nodig met een minimale breedte van 1080 x 608 pixels. Zonodig de naam van de fotograaf of maker vermelden aan het eind van de bestandsnaam. De redactie en de vormgever toetsen plaatsing en gebruik van dit materiaal. Het gebruik kunnen we niet garanderen.

NB. Foto’s van auteurs plaatsen wij niet als openingsbeeld. Ook logo’s of infographics kunnen we niet plaatsen bovenaan een artikel. We hebben echter wel een bedrijfslogo of profielfoto van de auteur van 200 x 200 pixels nodig voor bij de auteursvermelding.

Wat vaak fout gaat

 • Een lange inleiding in plaats van een pakkend intro.
 • De eerste zinnen zijn een open deur of bevatten clichés, waardoor de lezer gelijk afhaakt, zeker online. Kom liever direct to-the-point en bied zonodig iets verderop meer context.
 • Ambtelijk taalgebruik.
 • Het artikel eindigt zonder echte conclusie. Let wel: een simpele samenvatting is geen conclusie. Een afsluiting met de kernboodschap, waarin de opinie duidelijk is verwerkt, is vaak voldoende.

Vijf kleinigheden die ons veel werk besparen:

 1. Gebruik hoofdletters alleen voor eigennamen en nooit voor zelfstandige naamwoorden (agile, cloud, big data, smart city, smart factory, scrum, etc.).
 2. Schrijf getallen onder de tien en tientallen uit.
 3. Schrijf valuta’s voluit in een kleine letter en in enkelvoud (euro, dollar). Gebruik geen valutatekens.
 4. Schrijf ‘procent’ en gebruik geen procentteken, behalve in percentages tussen haken (100%).
 5. Gebruik dubbele aanhalingstekens voor citaten en enkele om een woord te benadrukken.

Content indienen

Is alles duidelijk? Dan kun je je materiaal (artikelen en advertorials) eenvoudig via ons formulier indienen.

Partnercontent uploaden

Artikelen en advertorials kun je indienen via deze pagina. Hiervoor moet je partner zijn van ICT Media.

 

Heb je vragen? 

joppe@ictmedia.nl voor sales
felix@ictmedia.nl voor redactionele zaken

Bannerformaten

Voor de website hanteren we de volgende formaten:

 • Billboard 970×250
 • Rectangle 300×250
 • Leaderboard 728×90

Voor de wekelijkse nieuwsbrief hanteren we het volgende formaat:

 • 728 x 90 pixels (png, jpg, gif)