Richtlijnen partnercontent

Algemeen

IT Executive is een platform voor beslissers op C-niveau bij de grootste bedrijven en instellingen in ons land met affiniteit voor IT, digitalisering en leiderschap. Deze website voorziet hen van nieuws, achtergronden en opinie.

IT Executive is nadrukkelijk geen platform voor de verspreiding van persberichten, introducties van nieuwe diensten of producten of anderszins typische bedrijfsberichten over (financiële) resultaten of het voorkomen in rangschikkingen/ranglijsten van analisten et cetera. Daarvoor zijn andere kanalen. Een artikel mag geen commerciële intenties hebben. Wanneer je een puur commerciële boodschap wilt uitdragen, is een advertorial passender.

IT Executive is Nederlandstalig. Bij uitzondering accepteren wij artikelen in een andere taal, we laten deze dan vertalen, waarvoor we marktconforme tarieven in rekening brengen.

Wijzigingen en correcties

We behouden ons het recht voor om artikelen af te keuren en/of een herziene versie te vragen en om wijzigingen door te voeren die wij, afhankelijk van de zwaarte van de ingreep, al dan niet communiceren.

Bijvoorbeeld: als wij complete zinnen schrappen of volledig anders formuleren, leggen wij de gereviseerde tekst altijd voor ter goedkeuring voordat we tot publicatie overgaan.

Als wij zinnen vereenvoudigen waardoor ze beter leesbaar zijn, of aanpassingen doorvoeren in interpunctie, hoofdlettergebruik of spelling, leggen we dit in de regel niet voor. Ook koppen kunnen we wijzigen. Hierover gaan we verder niet in discussie.

Lengte

Maximaal 1.000 woorden (pakweg 2 volle A4), maar liever rond de 700. Dat betekent ook dat wij ultrakorte berichten weren die linken naar een vervolgbericht op een externe website.

Beeld

Illustratie voor bij de opening van het artikel: 1 beeld. Dit is optioneel, moet rechtenvrij zijn met een minimale, originele resolutie van 715 x 365. Zonodig de naam van de fotograaf of maker vermelden aan het eind van de bestandsnaam. Als je geen beeld aanlevert, kiezen wij een bijpassende rechtenvrije foto of afbeelding. Met een beeltenis van de auteur doen wij niets. Ook logo’s of banners kunnen we niet plaatsen.

Voor relevante aangeleverde figuren is altijd ruimte. Deze nemen wij op in een formaat van maximaal 715 pixels breed. Omwille van de kwaliteit is 350 pixels de minimale breedte waaraan beeldmateriaal moet voldoen.

Inhoud

  • Liefst opinierend van aard.
  • Een aanpak of zienswijze staat centraal, niet het bedrijf of de belanghebbende.
  • Logische opbouw van het verhaal (van pakkende inleiding naar conclusie).
  • Verhalende vorm. Opsommingstekens (lijsten zoals deze) en voet/eindnoten vermijden.
  • Geen interviewvorm (interview met jezelf).

Stijl

Hanteer een neutrale schrijfstijl, het liefst geschreven in de derde persoon (enkelvoud of meervoud).

Kop

We ontvangen graag een kopsuggestie, maar de redactie beslist. Tip: houd het kort, schrap lidwoorden als het even kan en laat bedrijfs- of productnamen weg. Dat laatste zorgt voor minder lezers.

Lever geen chapeau of onderkop aan, daar is geen ruimte voor. Alternatief is deze te combineren met de kop en te scheiden door een dubbele punt.

Datum- en plaatsaanduidingen

We geven geen datum en/of plaats aan het begin van artikelen aan (in de body text). Het heeft dus geen zin deze op te nemen. Datumvermelding gaat via het cms.

Tussenkoppen

Voor een goede leesbaarheid zijn enkele goed gekozen tussenkopjes (alleen <h2>) aan te bevelen. Deze werken ook in het voordeel van de vindbaarheid online.

Opmaakstijlen

Gebruik alleen platte tekst met hooguit wat woorden in cursief waar dit logisch is, vermijd storende elementen als onderstreepte en vette tekst en ALL CAPS.

Bekende misstappen

  • Het artikel begint met een lange inleiding in plaats van een pakkend intro. Houd het belangrijkste deel van het intro kort zodat het als teaser naast het beelmateriaal past en lezers trekt. Dat zijn maximaal 60 woorden. De eventuele overblijvende zinnen uit het intro vormen dan de tweede alinea van de bodytekst.
  • Ambtelijk taalgebruik, in lijdende vorm: ‘Terdege dient te worden geborgd dat…’ of de lezer rechtstreeks aanspreken: ‘Hoe ga je dit oplossen?’. Voor opiniërende blogs (columns) geldt dit laatste uiteraard niet.
  • Het artikel eindigt zonder echte conclusie. Let wel: een tussenkopje Conclusie is lang niet altijd nodig: dit kan een misplaatst academische indruk wekken. Een simpele afsluiting van de kernboodschap met de opinie er duidelijk in verwerkt is vaak voldoende.

Overige punten

Alinea’s: houd alinea’s kort, want lezers slaan grote lappen tekst al gauw over. In de praktijk komt dit neer op alinea’s van maximaal vijf tot zes regels (pakweg 60 woorden); pakweg de helft van wat gebruikelijk is voor gedrukte teksten.

Kaders: eventuele kaderteksten zouden niet meer dan een vijfde van de totale hoeveelheid woorden moeten beslaan.

Tenzij de auteur regelmatig blogs aanlevert en onder een eigen account mag publiceren, vermelden wij de auteursnaam, functie en organisatie onderaan de tekst. We schrijven de functie in onderkast (kleine letter) en bedrijfsonderdeel desgewenst in hoofdletters. Academische titels worden niet vermeld. Deze informatie komt onderaan het artikel in een volledig cursieve zin, in het volgende format: Door [Voornaam Achternaam], [functie] bij [Organisatie].

Hyperlinks: neem niet te veel links op. En links naar de eigen organisatie zijn prima (zoals een rapport of whitepaper) maar probeer dit in balans te houden met links naar derden. Bij whitepapers is de eventuele vermelding “(registratie vereist)” na de link wel zo netjes.

Wat vaak fout gaat: gebruik hoofdletters alleen voor eigennamen en nooit voor zelfstandige naamwoorden (internet, cloud, big data, smart city…). Schrijf getallen onder de tien en tientallen uit. Gebruik een scheidingsteken (punt) in duizendtallen. Schrijf valuta’s uit in een kleine letter en in enkelvoud (euro, dollar). Schrijf ‘procent’ en gebruik geen procentteken. Gebruik dubbele aanhalingstekens voor citaten en enkele om een woord te benadrukken.

Ten slotte: wij spreken onze lezers doorgaans niet direct aan, maar als we dit doen, tutoyeren we.

Gebruik bij twijfel over de juiste spelwijze woordenlijst.org.

Klaar om te publiceren? Met onze Handleiding partnercontent maken we het je gemakkelijk.

Heb je vragen? Stuur me dan een e-mail met in de onderwerpregel “partnercontent”:

felix [at] ictmedia.nl