De ontwikkeling van digitale architectuur bij ABN AMRO

Waar ABN AMRO architectuur vroeger zag als onderdeel van de IT, begint het tegenwoordig bij de business. De architectuurfunctie vormt daarmee een belangrijke pilaar onder zowel de strategievorming als de dagelijkse uitvoering. Dit helpt ABN AMRO om als ‘personal bank in a digital age’ op een duurzame manier voorop te lopen in de digitale ontwikkelingen. Daan Rijsenbrij (architectuurauditor) en Hotze Zijlstra (IT-journalist) doen verslag.

De naadloze aansluiting tussen de verschillende soorten architecten in de architecturele waardeketen is een grootse prestatie. Er is binnen ABN AMRO een mooie balans gevonden tussen strategie en richting geven vanuit architectuur. We zoomen hier in op het hoe, wat en waarom van de architectuuraanpak.

ABN AMRO heeft een zeer moderne structuur van haar corporate besturing aangaande digitalisering. Een lid van het Executive Committee heeft de portefeuilles Innovatie en Technologie. Hij bestuurt het informatiedomein middels een commissie bestaande uit twee CIO’s, een chief architect (gecombineerd met chief data officer), een CTO en een CISO.

Voorgeschiedenis

ABN AMRO is de afgelopen 25 jaar intensief bezig geweest met IT. Twee majeure verandertrajecten vereisten een totaal nieuwe kijk op IT: GTS (Global Transaction Services, een drastische vernieuwing van het betalingssysteem) en TOPS2020 (een bank-breed IT-innovatieprogramma dat zich richtte op structurele innovatie op het gebied van IT-ontwikkeling en -management). ABN AMRO zag al heel vroeg dat een adequate architectuur een cruciale succesfactor was.

Aan het begin van deze eeuw had de bank een vrij klassieke opbouw van de architectenpopulatie. De architectuurgroepen van de businessunits liepen sterk uiteen, van vijf tot dertig personen. Bij elkaar had ABN AMRO iets tussen de tachtig à honderd architecten wereldwijd. Rond de zomer van 2014 stapte de organisatie over op een TOGAF-achtige opbouw. Drie groepen architecten stonden daarbij centraal: (1) business-architecten, (2) applicatie-architecten en data-architecten en (3) infrastructuur-architecten en security-architecten.

Door die vele ervaringen is ABN AMRO beland in de derde versie van haar architectenpopulatie, een versie die beter past bij de praktijk van alledag. Spin in het web is Santhosh Pillai, de chief architect, die ook eindverantwoordelijk is voor datamanagement. In die derde versie zitten op vijf plaatsen architecten. Centraal onder de directe leiding van de chief architect (principal- en enterprise-architecten); bij de twee CIO’s (domein- en solution-architecten), bij de CTO (technische infrastructuur-architecten) en bij de CISO (security-architecten).

Architectenpopulatie

De centrale pool, ‘enterprise architecture’, wordt geleid door Menno van Dassen en bestaat uit dertig enterprise-architecten. Hiervan dragen er zes de titel principal enterprise architect, met de architecturele verantwoordelijkheid over data, security, platforms & technology, finance & risk, customer experience en product engines. De enterprise architecten ondersteunen de principal architecten op het vlak van business en technologie.

Enterprise architecten houden zich bezig met de structurering van bedrijfsprocessen/value streams en businessapplicaties, zeg maar de linking pin naar de business lines en daarmee de business-onafhankelijke architectuur, zoals de cloudarchitectuur, enterprise content management, analytics en security.

De principal architect is formeel het aanspreekpunt voor een of meer strategische thema’s binnen ABN AMRO als het gaat om het vaststellen van de behoefte aan architectuur bij de business en de CIO’s. Voorbeeld van een strategisch thema is de ambitie om de beste digitale bank te worden.

“Er is een mooie balans gevonden tussen strategie en richting geven vanuit architectuur”

Een enterprise architect speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van een visie, bijvoorbeeld ten aanzien van een waardeketen, ten aanzien een productgroep als kredieten, ten aanzien van een strategisch platform, ten aanzien van een nieuw/bijgesteld operating model. Enterprise architecten vertalen voorts de visie naar een future state architecture (FSA), guideline of een standard.

Naast die centrale pool zijn er nog ongeveer honderd architecten verdeeld over de twee CIO’s, de CTO en de CISO. De domein-architecten bij de CIO’s hebben veel businesskennis.

Architecten bij CIO

ABN AMRO heeft twee CIO’s. Eén voor Wealth Management & Corporate Banking en één voor Personal- and Business Banking & Functions. Deze aandachtsgebieden zijn verdeeld in totaal negen clusters. Elke cluster heeft een team van domein-architecten die de clusters ondersteunen bij hun digitalisering.

Die domein-architecten zorgen voor architectuuroplossingen, zowel informatiesystemen als apps voor bankbrede capabilities. Data speelt daarbij een cruciale rol. Domein-architecten zijn in feite de bruggenbouwers die de architectuurvisie, de digitaliseringsvisie en de businesswensen samen moeten brengen. Zij werken aan duurzame en toekomstbestendige oplossingen. Een belangrijk streven is om te zorgen dat de oplossingen op een kostenefficiënte en duurzame manier worden ontworpen en dat de oplossingen herbruikbaar zijn voor andere domeinen.

Domein-architecten maken een ‘solution intent’ voor een veranderopgave binnen de cluster. De solution intent beschrijft de verandering en de context van de solution-architectuur. Bij dat beschrijven schakelt de domein-architect met verschillende stakeholders, zoals de product-owner, het ontwikkelteam en andere domein- en enterprise-architecten. Naast de solution intent ondersteunt de domein-architect bij het definiëren van roadmaps voor de CIO.

De domein-architecten zijn dus verantwoordelijk voor het bepalen van de architectuuroplossingen die binnen de scope van de CIO worden gebouwd. Ze stellen de (high level-) solution intents op. Solution designs worden door de ontwikkelteams gemaakt.
Bij het uitwerken van de architectuuroplossing is het van belang dat de domein-architect zich houdt aan de FSA en de bijbehorende standards en guidelines. Bij twijfel of complexe vraagstukken spart hij of zij met andere domein-architecten en met de enterprise-architecten.

De domein-architecten hebben dus met veel stakeholders te maken en werken met de verschillende collega’s samen om tot een gedragen en optimale architectuuroplossing te komen. De manier waarop de domein-architecten de samenwerkingen met de verschillende stakeholders actief opzoeken is cruciaal. Een voorbeeld daarvan is de intercollegiale community van architecten die elkaar opzoekt en elkaar helpt.

Het is belangrijk dat de uiteindelijke oplossing voldoet aan de behoefte van de business. De domein-architect stelt daarom verdiepende vragen om tot een optimale, duurzame en toekomstvaste IT-oplossing te komen. Zodoende is de domein-architect vaak een eerste sparringpartner vanuit de IT voor de ‘grid owner’. Hieronder verstaat ABN AMRO een organisatorische afdeling, bestaande uit verschillende ‘blocks’, functioneel aangestuurd door een product owner.

Een block is verantwoordelijk voor zowel de dagelijkse operatie als voor het ontwerpen en implementeren van veranderingen (businesswensen, wet- en regelgeving, maar ook voor het oplossen en voorkomen van incidenten). Hiermee wordt continue verbetering geborgd. De business-stakeholders bepalen het ‘wat’ en de domein-architecten beschrijven het ‘hoe’.

ABN AMRO vindt duurzaamheid en toekomstvastheid belangrijk bij haar digitalisering. Een belangrijk streven is om te zorgen dat de oplossingen op een kostenefficiënte en duurzame manier worden ontworpen en dat de oplossingen herbruikbaar zijn voor andere domeinen.

Architecten bij CTO

De CTO heeft de verantwoordelijkheid over platformen en technologie. Platformen van services, eventueel uitgebreid met de eigen of publieke cloud. Dataplatformen vallen onder data management. De CTO is de manager van het datacenter en de netwerkinfrastructuur. Daarbij hoort ook de cloudinfrastructuur. De CTO levert de infrastructurele faciliteiten waarop de rest hun IT-oplossingen kunnen bouwen.

Voor de architecten in de CIO-organisaties ligt de focus op de informatiesysteem-architectuur. Bij de CTO ligt de focus op de technologie en infrastructuur. De architecten bij de CIO’s en bij de CTO werken op veel verschillende manieren samen.

Ook maakt de CTO rijkelijk gebruik van de technische kennis en bekwaamheden van zijn strategische partners zoals Microsoft, Kyndryl, TCS en Infosys – een interessante en veelzijdige smeltkroes van expertise.

Met de platformstrategie wordt ABN AMRO zowel richting als een architectuur gegeven. De architecten van de CTO dragen daarom veel bij de businesswaarde van ABN AMRO, met name de continuïteit van de business.

De technische infrastructuur op bankniveau wordt lineair ontwikkeld. De technische infrastructuren voor de businessdomeinen, de clusters en de applicaties worden in een IAAS-vorm of zelfs een PAAS-vorm aangeboden aan de domeinarchitecten bij de CIO’s.

Voorts wordt er actief samengewerkt met de security-architecten van de CISO. Voor cloud en on-prem platformen zijn er zelfs gemengde architectuurteams, omdat security en platformtechnologie nooit los van elkaar gezien kunnen worden. Zeker niet binnen de architectuur. Overigens geldt dit met name ook voor de netwerk-architecten en data-architecten.

Architecten bij cybersecurity

Naast de enterprise security architecten in de centrale pool zijn er binnen de CISO afdeling eigen architecten op de verschillende securitygebieden (Identity & Access Management, Fraude Management, Security Operations). Hun taak is de ontwikkeling van de specifieke securitycomponenten die ten dienste staan van de gehele bank op de verschillende securitygebieden.

De enterprise architecten in de centrale pool hebben een leidende rol voor het positioneren van securitymaatregelen en securitycomponenten in de FSA, het opstellen van guidelines, standards en het toetsen van architecture deliverables. De samenwerking met de architecten van de CIO’s en de CTO vindt plaats in multidisciplinaire teams die zich met specifieke ontwikkeling van architecture deliverables bezighouden. In die zin versterken ze elkaar door vanuit verschillende gezichtspunten en/of vertrekpunten te werken.

ABN AMRO is een bank die voorop wil lopen in de digitale ontwikkeling. Haar slogan is niet voor niets ‘a personal bank in a digital age’. Hierbij is het werken vanuit een secure by design-principe onontbeerlijk.

Data-activiteiten

Datamanagement (ongeveer 450 professionals) bestaat uit vijf afdelingen: Data Distribution (dataplatform); Data Analytics (creating value form data), Enterprise Data, Data Issue Management en Data Governance. De afdeling Enterprise Data gaat over master data, enterprise reference data en controle van data quality management.
Data Management levert dus de data capabilities die door de rest van de bank gebruikt kunnen worden. Data analytics bestaat uit business intelligence, management reporting, cloud analytics en machine learning.

De inhoudelijke verantwoordelijkheid van de data ligt bij de data-owners in de business, hun functioneren wordt beschreven in de beleidsrichtlijnen. ABN AMRO telt duizenden datasets die allemaal hun eigen ownership hebben. Elke eigenaar bepaalt zelf hoe de data wordt aangeboden op de data-marktplaats, en elke afnemer beslist hoe hij of zij de data wil ontvangen. Het platform levert dus de distributie en transformatie van de data.

“Durf als architect ruimte te pakken om door te vragen. Vind de kern achter de architectuurvraag”

De centrale architectuurafdeling bepaalt feitelijk alleen de architectuur van het dataplatform, dus niet van de data die erin zit. Vergelijk dit met Marktplaats.nl – dat levert het systeem en faciliteert de verbinding tussen kopers en verkopers. Het platform bepaalt niet wat de verkopers aanbieden en welke voorwaarden er gelden.

De enterprise data assets representeren de data van de bank op enterprise-niveau. Het is de unieke waarheid. Ze worden dus ook gebruikt om de lokale bronnen te controleren en corrigeren. Het is als het ware de lijm tussen alle bankdata.

Het gebruik van data uit meerdere bronnen wordt geïntegreerd middels een DIAL (digital integration and access layer). In plaats van één datamodel heeft ABN AMRO één enterprise-datalaag.

Grondhouding

De grondhouding van een bekwame architect is doorvragen. Belangrijke eigenschap van een enterprise-architect is het voeren van de dialoog met stakeholders. Van nature zijn architecten goed in het modelleren en structureren van complexe vraagstukken. Het risico bestaat dat er een complexe vraag wordt neergelegd en dat de enterprise architect direct aan de slag gaat met de uitwerking voordat de behoefte achter de vraag duidelijk is.

Doorvragen is hier belangrijk en soms lastig, omdat je in een omgeving werkt met senior experts en senior management – experts van bijvoorbeeld een businesspartij zoals Risk, Finance of Kredieten. Zij weten vaak erg veel over die onderwerpen en als architect wil je als volwaardig gesprekspersoon aan tafel. Dat kan spanning opleveren, al dan niet versterkt door tijdsdruk. Advies van Menno van Dassen: “Durf als architect ruimte te pakken om door te vragen. Vind de kern achter de architectuurvraag.”

Relatie tot de business

De opdrachtgever van een architectuur is altijd iemand vanuit de business. De expliciete betrokkenheid van de opdrachtgever is een randvoorwaarde voor het indienen van een vraag om een bepaalde architectuur.

De enterprise architect en de domein architect moeten weten wat er speelt en kennis hebben van het aandachtsgebied. Ook is belangrijk dat de architect de taal van de business spreekt, bijvoorbeeld in termen van producten, customer journeys, businessprocessen, data (data owners) of risicomodellen. Het is aan de architect om de vertaalslag te maken naar bijvoorbeeld capabilities en data, op basis van requirements van de business.

De digitale geletterdheid van de business bij ABN AMRO wordt steeds beter. Dat is een belangrijke succesfactor voor een digitaal bedrijf. Het feit dat ABN AMRO dit jaar de laatste bankkantoren wil sluiten, benadrukt ook nog eens het belang van digitale oplossingen en dus van een digitale mindset.

Het is erg belangrijk dat de enterprise-architect en de domein-architect als sparringpartners worden gezien bij IT-intensieve veranderingen. Zij moeten zich inleven in de business en begrip hebben van de context waarin besluiten worden genomen, zich dus ook van hun empathische kant tonen. Als je samen succesvol wilt zijn, moet je ook op persoonlijk vlak de aansluiting zoeken, dus meedenken met een onafhankelijke blik, en blijven doorvragen, zeker als het gaat om hergebruik.

Werkrelaties tussen architecten

Binnen de architectuur-waardeketen van strategie tot en met executie is enterprise-architectuur nauw betrokken bij de totstandkoming van de strategie en het vertalen daarvan naar capabilities om de strategie te kunnen realiseren. Capabilities worden vertaald naar data, proces, organisatie en technologie (DPOT).

Om deze keten optimaal te laten werken, is bij de bank het initiatief Value chain Architecture & Engineering gestart, om alle vertegenwoordigers van de waardeketen tweewekelijks bij elkaar te laten komen. Dit overleg kijkt niet naar de inhoud van specifieke architectuurvraagstukken, maar naar verbeteringen in het proces, de governance, de tooling en dergelijke die noodzakelijk zijn om te komen tot architectuur. Ook is er een maandelijkse Principal Architect-meeting waarbij ook de chief architect aansluit, met name gericht op inhoud. Daarnaast is er een maandelijkse All EA-meeting met alle enterprise-architecten.

Er is tevens ieder kwartaal een Architecture Day waarin alle architecten van ABN AMRO worden meegenomen in actuele ontwikkelingen, soms met gastsprekers. Deze bijeenkomst dient vooral om de dialoog onder de architecten levendig te houden.

Ten slot werken domein-architecten en de IT-leads (dit zijn de managers van de ontwikkelteams) vanuit de CIO samen met enterprise-architecture om een versimpeling en verbetering in de organisatie mogelijk te maken.

Overlegbijeenkomsten

Er zijn twee cruciale architectuur-overlegbijeenkomsten: de Architecture Board (AB) en de Architecture Review board (ARB). De chief architect, de CIO’s, de CTO en de CISO zijn vertegenwoordigd in de AB. De AB is het hoogste orgaan op architectuurgebied binnen ABN AMRO en komt maandelijks bijeen om FSA’s, guidelines en standards te evalueren en te bekrachtigen. Daarnaast is het altijd mogelijk om bilateraal direct met elkaar te schakelen om bepaalde architectuur-knelpunten te bespreken.

Een voorwaarde voor goedkeuring van een artefact is dat er feedback vanuit de domein-architectuurgemeenschap wordt opgehaald. Hierdoor heeft de enterprise architect input vanuit de CIO en zorgen zij er samen voor dat de behoeften vanuit de CIO voldoende afgedekt zijn. Daarnaast zorgt het voor draagvlak en bewustwording van de inhoud bij de domein-architecten. Het is hierdoor mogelijk om vroegtijdig te bepalen wat de impact is en hoe de roadmap voor de CIO vormgegeven moet worden.

Voorts stelt de AB de lijst van de te ontwikkelen architecturen of van architectuuronderwerpen vast. Er is nog steeds meer vraag naar solution-architecturen en andere op te lossen architectuurvraagstukken dan de architectenpopulatie aankan. Het stellen van duidelijke prioriteiten is belangrijk. Als er een stuurgroep voor een specifiek onderwerp wordt ingesteld, bijvoorbeeld voor Kredieten of Schrems-II (een soort AVG voor de financiële sector), dan behoeft het architectuurdocument goedkeuring door de AB. De stuurgroep dient zelf het eventueel geamendeerde architectuurdocument expliciet inhoudelijk te ondersteunen om te borgen dat de implementatie ook gaat plaatsvinden.

De principal architect is verantwoordelijk voor de Architecture Review Board (ARB), die voor alle bedrijfsonderdelen (grids) afzonderlijk wordt georganiseerd. Er zijn 24 ARB’s.

In de ARB worden high level solution intents en solution intents behandeld en geaccordeerd, tevens worden eventuele aangevraagde afwijkingen van de bank-brede architectuur beoordeeld. Afwijkingen kunnen soms nodig zijn, bijvoorbeeld als een doelplatform nog niet gereed is, of een tussentijdse oplossing noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. Goedkeuring van een afwijking betekent overigens wel dat er afspraken worden gemaakt over de realisatie van een end state-oplossing.

“Bijzonder is de positionering van de chief architect, naast de CIO en met directe toegang tot de board”

De enterprise architect is de voorzitter van de Architecture Review Board. De Domein Architect dient een solution intent in ter goedkeuring en onderbouwt hoe de oplossing in lijn is met de enterprise architecture-standaarden. Enterprise architecture heeft de verantwoordelijkheid om (technische) oplossingen te toetsen aan architectuur (architecture control) om zeker te stellen dat de oplossing voldoet aan een FSA of voor het formaliseren van een tussenoplossing, met afspraken over het realiseren van een end state-oplossing.

Bij een aanvraag wordt ook bekeken of die wezenlijk bijdraagt aan het simplificeren van het IT-landschap. Het gaat dus om het creëren van waarde, zowel aan de kosten- als aan inkomstenkant. Een andere belangrijke driver die waarde toevoegt is het verlagen van risico’s.

Kwaliteit van de architectenpopulatie

ABN AMRO heeft geen interne certificering voor haar architecten om de vakdeskundigheid te borgen. Maar er is wel een duidelijke visie op carrièrepaden naar en binnen de architectenpopulatie.

Architecten worden continu gestimuleerd om hun kennis en vaardigheden verder te verbreden en te verdiepen. De bank heeft een curriculum voor architecten. Er is een groot aanbod van e-learnings, zowel door de organisatie zelf ontwikkeld als door externe partijen.

Een theoretische opleiding is natuurlijk nooit succesvol zonder échte praktijkervaring in de complexe, rijke en veelzijdige IT-landschappen van ABN AMRO, waar ervaren architecten rondlopen en waar áltijd mooie architectuurprojecten te doen zijn. Actieve mentoring en/of coaching heeft een positief effect op de kwaliteit van het geleverde werk. Junioren leren van collega’s door samenwerking. Dat hoort allemaal tot de lerende omgeving waarin ontwikkeling en coaching vanzelfsprekend zijn geworden.

Menno van Dassen: “De tijd die enterprise architecten mogen besteden aan het uitbreiden van hun kennis en vaardigheden is ruim, omdat we geloven dat leren zich niet beperkt tot een enkele uren maar een continue activiteit is. Een volwassen professional is immers ‘master of his own destiny’. De uitdaging zit juist in het nemen van deze tijd, iets waarin we onze mensen moeten blijven stimuleren, dus zelfs als ze werken aan een intensief traject met harde deadlines. Indien de leerstof direct in de praktijk toegepast kan worden is dat het meest effectief.”

In de centrale pool is er een gezonde span of control, zodat er voldoende tijd is voor people management. Dit is erg belangrijk, want persoonlijke ontwikkeling begint bij persoonlijke aandacht. Daarom is in de centrale pool onder de manager een people enabler aangesteld.

Daarnaast stimuleert ABN AMRO het bezoeken van conferenties, waardoor kennis genomen kan worden van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het vakgebied. De bank werkt samen met diverse partners op het gebied van enterprise architectuur, waardoor deze op de hoogte blijft van de trends binnen het vakgebied. Naast het raadplegen van smaakmakende adviesbureaus wordt er ook in de keuken gekeken van de vooraanstaande technologieleveranciers om te zien wat er aan de horizon gaat verschijnen.

Externe architecten

Er zijn twee redenen voor inhuren van externe architecten op het gebied van solution architectuur en infrastructuur. Enerzijds vanwege de hoeveelheid werk die in een bepaald tijdsbestek uitgevoerd moet worden (en die niet over een langere tijd verspreid kan worden), dus het opvangen van de piek in het werk. Anderzijds vanwege de noodzaak om bepaalde expertise die niet in het team aanwezig is te compenseren.

Inhuur geschiedt uitsluitend voor zeer specifieke kennis die slechts summier nodig is. Deze activiteiten zijn te duur om voor honderd procent op de eigen loonlijst te zetten. Daarbij is de vraag of die kennis incidenteel nodig is of voor een langere termijn. In dat laatste geval worden een of meer enterprise architecten aan de externe architect gekoppeld om kennisborging (vastlegging en overdracht) te verzekeren.

Een ander voorbeeld: security-architecten zijn schaars. Daarom maakt de CISO-afdeling gebruik van zzp’ers die voor specifieke opdrachten ingehuurd worden.

Soms kan het tijd kosten om de juiste kandidaat te vinden of om interne collega’s op te leiden binnen een bepaald aandachtsgebied. Ook in dit geval kan er gekozen worden om tijdelijk een externe architect in te huren totdat een interne collega voldoende kennis heeft om het werk volledig over te nemen.

Van externe architecten wordt verwacht dat zij de interne populatie laten groeien en bloeien. Dus de bank zoekt geen egotrippers. Daarnaast is het verstandig individuele, onafhankelijke externe architecten in te huren vanwege hun onafhankelijkheid en vaak specifieke kennis en ervaring.

Architecten bij systeemontwikkeling

Bij ABN AMRO is een grid een organisatorische eenheid waarin een aantal agile werkende IT-teams de verantwoordelijkheid voor een deel van het applicatielandschap voor hun rekening nemen, samen met een groep businessontwikkelaars.

In de ABN AMRO-versie van agile ontwikkelen worden langetermijndoelstellingen opgedeeld naar speerpunten die op kwartaalbasis worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Zij worden vervolgens vertaald naar thema’s waaraan gewerkt wordt door grids. Een thema doorloopt het bekende agile pad van epics, features en stories.

Domein-architecten zorgen voor de solution intent (een soort eerste aanzet voor een technologische vertaling van de epics). Vervolgens gaan domein-architecten bepalen welke zaken uit de algemene architectuurprincipes waaraan ABN AMRO zich wil conformeren, in een solution intent geldig zijn en welke generieke bouwblokken toepasbaar zijn. De solution intent vormt samen met de business requirements die de business developers opstellen, het uitgangspunt voor de agile-teams om te realiseren.

In de agile-teams zitten development engineers die functioneren als de technisch gesprekspartners van de solution architect. Laatstgenoemde bepaalt hoe in de teams de architectuurvertaalslag wordt gemaakt richting de softwarebouwers.

Enkele mooie prestaties

Vroeger zag ABN AMRO architectuur als onderdeel van de IT, tegenwoordig begint architectuur bij de business. De architecten ondersteunen de business om hun eigen architectuur te formuleren.

Binnen ABN AMRO vormt de architectuurfunctie een belangrijke pilaar onder zowel de strategievorming als de dagelijkse uitvoering. Dat is enerzijds te danken aan centrale invulling van architectuur door de chief architect, anderzijds door de hechte samenwerking met de architecten bij de CIO’s, de CTO en de CISO. Dit heeft gezorgd tot een meer integrale benadering van de architectuur-waardeketen.

Bijzonder is de positionering van de chief architect, naast de CIO en met directe toegang tot de board. Ook de dubbelrol van chief architect en CDO verdient het genoemd te worden. De naadloze aansluiting tussen de verschillende soorten architecten in de architecturele waardeketen is een grootse prestatie. Het belang van de datastrategie wordt bankbreed gedragen, maar ook wordt er bankbreed invulling aan gegeven. Denk bijvoorbeeld aan de data governance en de data capabilities. Dit is echt de sleutel tot succes. Zoiets groots neerzetten kan alleen als iedereen eraan meewerkt.

Trots is ABN AMRO op de vertaalslag die de domein-architecten hebben gemaakt van de enterprise-architectuur naar geoptimaliseerde architectuuroplossingen die implementeerbaar zijn voor de ontwikkelteams.

Wat systeemontwikkeling betreft is ABN AMRO trots op de werkvorm die zij gevonden heeft in deze agile wereld. Het is niet altijd makkelijk geweest de rol van architectuur hoog te houden in een wereld die steeds sneller en meer kortcyclisch werkt.

De organisatie is ook voldaan over de wijze waarop ze de kennis en kunde van haar strategische partners benut. In het kader van haar cybersecurity is de bank trots op de flexibilisering van zijn authenticatiemiddelen en de toepassing van AI in zijn securitymaatregelen.

Al met al heeft ABN AMRO een mooie balans gevonden tussen strategie en het geven van richting vanuit architectuur, zonder dat haar architecten in een ivoren toren zijn beland.

Gerelateerde artikelen

Architectuur Schiphol: veilige landing voor informatietechnologieën

Architectuur Schiphol: veilige landing voor informatietechnologieën

Van buitenaf ziet Schiphol eruit als een infrastructuurbedrijf, vanbinnen wordt het een tech company. ‘Van een belangrijke bijzaak zijn de tech- en data-activiteiten hoofdzaak geworden om alle customer journeys goed te laten verlopen.’ Daan Rijsenbrij en Hotze Zijlstra spraken de voormalig CIO en de chief architect van de luchthaven.

De verbindende architectuur van PostNL

De verbindende architectuur van PostNL

PostNL ziet zichzelf als schakel tussen verzenders en ontvangers en verbinder van de fysieke en digitale wereld. Hoofd architectuur en CTO Joost van der Vlies geeft vorm aan de engineering-cultuur, die het bedrijf meer technologisch eigenaarschap geeft over de strategische koers, en leidt de architecten van PostNL. Architectuur-auditor Daan Rijsenbrij en IT-journalist Hotze Zijlstra namen een kijkje in de keuken.

Architectuur voor een toekomstbestendige IT bij APG

Architectuur voor een toekomstbestendige IT bij APG

Bij de grootste pensioenverzekeraar van Nederland is een toekomstbestendige IT een absolute noodzaak. APG gaat immers verplichtingen aan voor de zeer lange termijn met haar klanten. Daan Rijsenbrij (architectuur-auditor) en Hotze Zijlstra (IT-journalist) mochten enkele vragen stellen aan Henk Dado en Gerben Wierda in hun rol van Senior Enterprise Architecten.

UMC Utrecht: een zorgvuldige architectuur

UMC Utrecht: een zorgvuldige architectuur

Het UMCU behoort tot de vijf grootste ziekenhuizen in Nederland. De academische missie, complexe processen en ketenverbanden stellen hoge eisen aan de informatievoorziening. Een goede en zorgvuldige architectuur is essentieel, aldus CIO Corné Mulders, enterprise architect Mark de Bruin en informatiearchitect Sjaak Gondelach.