Het kabinet gaat de aanbestedingspraktijk van overheden, waarmee deze jaarlijks voor 73 miljard euro aan diensten en producten inkoopt verder professionaliseren. Elke opdrachtgever krijgt een klachtenloket met duidelijke termijnen. Ondernemers kunnen zo fouten in een aanbestedingsprocedure beter aankaarten. Er komen uitgebreidere en duidelijke motivaties voor beslissingen en extra mogelijkheden voor ondernemers in hoger beroepzaken. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

De uitwerking van dit maatregelenpakket om de rechtsbescherming van ondernemers bij aanbesteden te verbeteren, is nu naar de Tweede Kamer gezonden. Dit voorstel bevat daarnaast het ontwerp van een gewijzigd Aanbestedingsbesluit met daarin een aanpassing van de zogenoemde Gids Proportionaliteit.

“De juiste balans tussen belangen van opdrachtgevers en -nemers is de basis voor het soepeler laten verlopen van aanbestedingen”, zegt Staatssecretaris Keijzer. “In de uitwerking van dit maatregelenpakket wordt daarom tijdige klachtafhandeling vooraf én achteraf stevig verankerd. Met als doel betere rechtsbescherming voor ondernemers en ook meer kansen voor het mkb op opdrachten. Kortom, een goede inkooppraktijk bij overheden en dus ook een effectieve besteding van belastinggeld.”

Commissie van Aanbestedingsexperts

De maatregelen zien toe op het proces voor en nadat een onderneming heeft ingeschreven op een opdracht. Bijvoorbeeld als een ondernemer tijdig klaagt over het ontwerp van de aanbesteding. De zogenoemde Commissie van Aanbestedingsexperts, een onafhankelijk klachtenbehandelaar, brengt dan nog vóór de inschrijving een advies uit dat door de aanbestedende dienst moet worden afgewacht. Hiermee hebben deze adviezen echt impact.

Daarnaast moeten aanbestedende diensten ook hun selectie- en gunningsbeslissingen beter gaan motiveren. Ondernemers ontvangen dan een duidelijker uitleg waarom hun inschrijving niet heeft gewonnen.

Helft gemeentelijke budgetten naar uitbestedingen

Nederlandse gemeenten spenderen gemiddeld bijna de helft van hun budget aan de inkoop van bijvoorbeeld groenonderhoud, openbare verlichting of straatnaamborden. In totaal besteden overheden jaarlijks zelfs voor 73 miljard euro aan. Daarom zet het kabinet de laatste jaren in op verbetering van deze processen. Dat gebeurt naast dit maatregelenpakket met (het vervolgprogramma van) Beter Aanbesteden waarmee de praktijk wordt verbeterd en de dialoog tussen overheden, ondernemers en brancheorganisaties wordt gefaciliteerd.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam