Bedrijven opereren in een snel glo­baliserende markt waarin onder­scheidend vermogen, agile werken en inspelen op individuele klantbehoeften steeds belangrijker wor­den. Ondernemingen die al decennialang bestaan, lopen het risico onvoldoende snelheid te kunnen maken, wat uiteindelijk leidt tot een verzwakking van hun concurren­tiepositie.

Een toekomstgerichte sourcingsstrategie, aangevuld met slimme en creatieve IT-oplossingen en ondersteund door (nieuwe) partners uit het ecosysteem, biedt soelaas. Strategic sourcing door de ogen van een consultant.

Hieronder ruimen wij enkele misver­standen die leven over strategic sour­cing uit de weg. Tevens doen we enkele aanbevelingen, waarbij we de nadruk leggen op het benutten van de kansen die door een juiste sourcingsstrategie ontstaan. Sommige zaken zijn mogelijk al bekend, maar dit artikel is vooral be­doeld als inspiratiebron. We dagen onder­nemingen uit om hun sourcingsstrategie (opnieuw) te definiëren met als doel hun marktpositie te versterken.

Strategic sourcing

Strategic sourcing is een van de antwoor­den op de snel veranderende markt. Het gaat dan over het vinden van het juiste evenwicht tussen (out)sourcing en het zelf doen, de mate van outsourcing, de selectie van leveranciers, samenwerking met partners, contractmanagement en lijn- of operationeel management.

Maar ook over standaardisatie, normalisatie, ecosystemen waar het bedrijf onderdeel van uitmaakt en de bijbehorende cultu­rele veranderingen. Wanneer we rekening houden met de voortschrijdende digitali­sering, hebben we het over smart strategic sourcing: het antwoord op de klantbe­hoefte van vandaag en morgen, onder­steund door slimme, digitale oplossingen. In figuur 1 is weergegeven hoe door smart strategie sourcing toe te passen een voor­ deel wordt gerealiseerd ten opzichte van de traditionele aanpak.

Vaak worden vraagstukken op het gebied van smart strategic sourcing benaderd van­uit de behoefte om de kosten terug te drin­gen via IT-automatisering. Dit is echter iets anders dan wat wordt verstaan onder smart. Smart is bijvoorbeeld het bestellen van extra computercapaciteit in de cloud om een tijdelijke piek bij marketing of finance op te vangen.

Maar smart is ook een handige app waarmee de beroeps- en ple­ziervaart in havens stroom kan afnemen. Of denk aan een fintech-onderneming die een app ontwikkelt voor digitale huishoud­boekjes die consumenten in staat stellen een betere en slimmere financiële huishou­ding te voeren.

Kansen

Een ander misverstand is dat sourcing gelijkstaat aan outsourcing. Outsourcing wordt dan gezien als synoniem voor ba­nenverlies. Hoewel dit zeker voor een deel waar is, biedt sourcing juist ook nieuwe kansen voor de organisatie. Zo ontstaan er legio mogelijkheden voor het aangaan van nieuwe samenwerkingen en het aan­leren van nieuwe vaardigheden. Zo biedt sourcing mogelijkheden voor het opzet­ten van nieuwe samenwerkingsverbanden met partners en leveranciers.

Maar ook intern ontstaan door sourcing spontaan nieuwe ideeën voor het opzetten van een nieuw bedrijfsmodel, bedrijfsonderdeel of misschien wel een aparte start-up die in de periferie van de onderneming nieuwe businessmodellen gaat ontwikkelen. Her­inrichting en optimalisatie van de organi­satieprocessen zijn voortaan gemakkelijk te doorgronden dankzij technologische ondersteuning. Maar denk ook aan de ont­wikkeling van nieuwe vaardigheden en ca­paciteiten en het bevorderen van een inno­vatiecultuur binnen de hele onderneming.

Besluitvorming

Smart strategic sourcing beperkt zich dus niet alleen tot IT en outsourcing, maar raakt de gehele organisatie: van processen tot cultuur en van inkoop tot verkoop. Het gedachtegoed stroomt in alle haarvaten van de organisatie. Daarom dient een beslissing over smart strategic sourcing bedrijfsbreed te worden genomen. Dit is vaak complex omdat sourcing gevolgen heeft voor alle organisatieonderdelen en stakeholders: de afnemers, leveranciers, medewerkers, pro­cessen, organisatiestructuur, informatie­ technologie en digitale toepassingen.

Doorslaggevend in de besluitvorming is de beslissingsmatrix. Het gaat dan niet al­leen om wie nu precies de besluiten neemt, maar vooral ook over welke elementen een besluit wordt genomen. Naast een positieve businesscase zullen bedrijven ook andere factoren serieus mee moeten wegen, zoals ‘de mogelijkheid om voortdurend te ver­nieuwen’ en ‘de toegevoegde waarde voor de eindgebruiker’.

Door een zorgvuldige afweging ontstaat een breder en transpa­ranter beeld van het besluitvormingspro­ces. Hierdoor neemt het verandervermo­gen van de organisatie toe om bijvoorbeeld een nieuwe manier van werken in te voeren die de business-agility vergroot. Andere voordelen zijn: integrale IT- en ketensa­menwerking, een verhoogde operationele efficiëntie, meer focus op total cost of ownership-reductie, kwaliteitsverbetering, cash flow infusion en een beter inzicht in IT-legacysystemen.

Stip op de horizon

Vergeet de ‘stip op de horizon’ niet. Terwijl de organisatie druk bezig is met de concre­te invulling van smart strategie sourcing (welk type sourcing gaan we voor welke klantcategorie en op welke manier inzet­ten?), zal er ook een langetermijn-sourcingsstrategie moeten worden opgesteld.

Deze fungeert als leidraad en geeft rich­ting aan toekomstige besluiten. Met de stip op de horizon voor ogen kan de organisa­tie meerdere scenario’s opstellen, inclusief voor- en nadelen per scenario. Zo neemt het uiteindelijk een bedrijfsbreed, gedegen en weloverwogen besluit. Zie figuur 2.

Verplichtingen

Smart strategic sourcing is geen vrijblijvend proces. Hoe veelbelovend de strategie er ook uitziet, organisaties zullen altijd rekening moeten houden met nieuwe financiële ver­plichtingen die uit de strategie voortvloeien. Die verplichtingen kunnen negatief maar ook positief uitpakken ten opzichte van vroeger. In ieder geval is het van belang om stil te staan bij de volgende verplichtingen:

  • leveranciers- en relatiebeheer die leiden tot overheadkosten in de end-to-end leveringsketen;
  • kosten voor het analyseren van het sourcingsmodel;
  • uitgebreide project- en coördinatie­ inspanningen in de realisatiefase;
  • uitlijningskosten voor de interne organisatie;
  • extra externe risicobeheerkosten;
  • compliancekosten.

Conclusie

In een snel veranderende wereld is smart strategic sourcing dé sleutel tot succes voor het verbeteren van de concurrentie­ positie en het onderscheidend vermogen van ondernemingen. Het reactievermogen van organisaties neemt toe. Het is hierbij wel zaak om naast financiële criteria ook andere factoren zorgvuldig mee te wegen om uiteindelijk tot een weloverwogen be­ sluit te komen. Idealiter bevestigt smart strategic sourcing het innovatieve ka­rakter van een bedrijf en dat vergroot de overlevingskans aanzienlijk.

Marcel van der Schenk, senior director, Manish Pathak, director, en Hans Vis, associated director CIO-advisory, Stra­tegy & Transformation zijn werkzaam bij Cognizant Business Consulting

Cognizant is een wereldwijd toonaangevende dienstverlener die klanten helpt hun business-, operationele en technologiemodellen te transformeren voor het digitale tijdperk. Onze unieke marktgerichte en adviserende benadering ondersteunt veel van de bekendste organisaties in elke branche en geografie bij het creëren en implementeren van een innovatievere en efficiëntere bedrijfsvoering. Cognizant heeft zijn hoofdkantoor in de VS, staat in de Fortune 500-lijst op nummer 185 en wordt gezien als een van de meest bewonderde bedrijven ter wereld.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam