Om innovaties gebaseerd op business technology tot een succes te maken, is het noodzakelijk dat de bestaande IT-infrastructuur staat als een huis. Stabiliteit en efficiëntie zijn hierbij essentieel. Pas als men rust heeft gevonden rond de huidige bedrijfskritische IT-systemen, kunnen organisaties innoveren. Maar hoe creëer je die rust?

In de praktijk zien we dat de stabiliteit van de IT-omgeving en de efficiëntie van het IT-beheer nog te vaak verstoord worden door diverse ‘onruststokers’. Deze zijn afkomstig uit de business en daarnaast vloeit onrust voort uit het afdekken van een aantal belangrijke IT-beheerrisico’s.

Digitalisatie

De digitalisering van producten, diensten en processen moet uiteindelijk leiden tot een optimale en onderscheidende customer experience. Daarop ligt de huidige focus van menig CEO, directielid en bestuurder. Van de CIO of IT-manager wordt verwacht dat hij of zij het initiatief neemt en de regie voert, en daarmee de rol van ‘business innovator’ op zich neemt. De belangrijkste voorwaarde voor die optimale klantbeleving is ‘operational excellence’, ofwel het zonder fouten, uiterst efficiënt en effectief uitvoeren van bedrijfsprocessen.

Digitalisatie legt wel een grote claim op de innovatiecapaciteit van de IT-afdeling, die de focus noodgedwongen verlegt van traditioneel IT-beheer naar innovatie. Voor het traditionele IT-beheer komen minder mensen en geld beschikbaar, terwijl deze wel noodzakelijk zijn voor de stabiliteit en voorspelbaarheid van de bedrijfsprocessen. Want zonder deze basis komt innovatie niet van de grond. Kortom: operational excellence wordt pas mogelijk door rust te creëren rondom IT-beheer.

Beheerrisico’s

Het personeel, nieuwe technologieën, de IT-infrastructuur, derde partijen en sourcing zorgen allemaal afzonderlijk, maar ook in combinatie, voor IT-beheerrisico’s. Maar ook aspecten als projectrealisatie, besturing, security en privacy, en wet- en regelgeving vormen belangrijke risicofactoren.

Denk bijvoorbeeld bij personeel aan kennislacunes, onvoldoende beschikbaarheid van IT-beheerders en gebrekkige controles op integriteitsrisico’s. De risico’s binnen het risicogebied ‘IT-infrastructuur’ bestaan uit performance-issues (benedenmaatse prestaties en onvoldoende capaciteit), onbeschikbaarheid van de IT-services, geen of onvoldoende schaalbaarheid van het prestatieniveau, uitval na het uitvoeren van changes of migraties en onbetrouwbaarheid van legacysystemen.

Binnen het risicogebied ‘besturing’ kan men denken aan overschrijding van het budget voor IT-beheer, gebrekkige uitvoering van de risicobeheersing, inconsistente servicedelivery en inefficiënte inkoop.
Telkens als een van deze risico’s de kop opsteekt, ontstaat onrust rond IT-beheer met negatieve effecten op innovatie.

Stabiliteit en efficiëntie

Door stabiliteit en optimale efficiëntie ontstaat er meer rust op de IT-beheerafdeling. Men heeft grip op de ‘onruststokers’, in het bijzonder op de risico’s. Grip ontstaat als men adequaat regie voert en daarvoor is inzicht nodig in het functioneren van de bedrijfsprocessen, het gedrag van de IT-infrastructuur, de samenhang van de IT-infrastructuur, de gebruikerservaring en de kosten. Hiervoor zijn intelligente tooling en een actieve CMDB essentieel.

Functioneren van bedrijfsprocessen

Een bedrijfsproces bestaat uit handelingen en functies die ondersteund worden door een of meerdere applicaties. Als de volledige keten van functies digitaal wordt afgehandeld, praten wij over een digitaal proces. Op het moment dat in een keten functionaliteit uitvalt of slecht presteert, komt het bedrijfsproces in de problemen. Een situatie die vermeden moet worden en in geen geval bij digitale processen mag voorkomen.

Daarom is inzicht in het functioneren van bedrijfsprocessen noodzakelijk. Meer specifiek gaat het om inzicht in het functioneren van de keten (functies/applicaties) waaruit een bedrijfsproces bestaat. Als er afwijkingen van de normen worden gedetecteerd, moet onderzoek worden gedaan naar de onderliggende IT-infrastructuur van het bedrijfsproces. Het analyseren van de prestaties van de bedrijfsprocessen geeft ook inzicht in het toekomstig gedrag, zeker als daarbij het gedrag van de IT-infrastructuur wordt betrokken.

Gedrag IT-infrastructuur

Om de ongestoorde voortgang van bedrijfsprocessen te garanderen moet inzicht worden verkregen in het toekomstig gedrag van de IT-infrastructuur. Ondernemingen kunnen incidenten voorkomen door eerder actie te ondernemen op gebeurtenissen die invloed (kunnen) hebben op de stabiliteit van de IT-infrastructuur.

Intelligente tooling maakt het beheer van de IT-infrastructuur voorspelbaar. Bij voorspellend beheer ligt de nadruk volledig op het verzamelen en groeperen van grote hoeveelheden data én het trekken van conclusies uit deze data over het toekomstig gedrag van de infrastructuur. Hierdoor worden incidenten en problemen op het gebied van beschikbaarheid, capaciteit, performance en gebruikersbeleving voorkomen.

Om vanuit de vele berichten en data uit bijvoorbeeld logfiles voorspellingen te kunnen doen, moet de IT-beheerder gebruikmaken van tooling die gebeurtenissen binnen de IT-infrastructuur verzamelt, groepeert en analyseert. Intelligente tooling geeft inzicht in enkel relevante informatie. Door tijdige signalering en uitgebreide (trend)analyses wordt op tijd het toekomstig gedrag zichtbaar en worden beheertaken planbaar, waardoor rust wordt gecreëerd.

Samenhang IT-infrastructuur

Bij vergaande digitalisatie vertrouwen bedrijfsprocessen volledig op een stabiele werking van de IT-infrastructuur. Inzicht in de samenhang van de IT-infrastructuur tot op bedrijfsprocesniveau maakt end-to-end IT-beheer over de hele keten mogelijk. Een up-to-date CMDB geeft altijd een actuele beschrijving van de IT, inclusief alle relaties en afhankelijkheden.

Een ‘actieve’ CMDB stopt niet bij een eenmalige detectie en vastlegging van IT-componenten, maar volgt deze continu en onderhoudt de metadata, ook van de fysieke en logische relaties. Zij ontdekt elke verandering tussen de actuele werkelijkheid en de beschrijving van die werkelijkheid, waardoor de metadata betrouwbaar is en IT-managers snel en adequaat kunnen reageren.

Vooral door het dynamische karakter van de IT-infrastructuur is inzicht nodig in de actuele infrastructuur: inclusief de afhankelijkheden. Zo bewaakt IT-beheer effectief de stabiliteit.

Gebruikservaring

De infrastructuur voor bedrijfsapplicaties wordt steeds complexer en dynamischer door virtualisatie, cloudarchitecturen, gedistribueerde opslag en securityeisen. Grip krijgen op de performance van applicaties is niet eenvoudig, zeker als de organisatie verspreid is over meerdere locaties.

Door de applicatie-interactie van gebruikers continu te meten worden historische gegevens verzameld en performancedegradatie en downtimemomenten herkend. Maar, een applicatie maakt deel uit van een IT-service en IT-services vormen een businessservice. Voor diepgaand onderzoek is volledige inzage nodig in de performance van IT-services en businessservices. Hiervoor moet de performancedata worden geanalyseerd in combinatie met de performancedata van de IT-componenten waarvan de applicatie afhankelijk is. Die afhankelijkheden zijn in een actieve CMDB vastgelegd.

Door proactief de gebruikerservaring te meten en te analyseren, voorkomen IT-managers performanceproblemen en de negatieve gevolgen daarvan en verstevigen zij de grip op de IT.

Kosten

Het in stand houden van de IT brengt veel kosten met zich mee. Onder de directe kosten vallen onder andere personeelskosten, afschrijving en onderhoudskosten van de IT-infrastructuur, cloudabonnementen, management/overhead en andere kosten van de IT-beheerorganisatie. Goede beheersoftware geeft inzicht in vrijwel al die kosten. Alleen door dat inzicht kan de IT-manager gericht zoeken naar verbetering van de efficiëntie en kan hij de impact van een maatregel of verandering bewijzen.

Voorspellend beheer geeft ook inzicht in de verwachte IT-capaciteit. Proactief IT-portfoliomanagement anticipeert op zowel de beschikbaarheid van de benodigde capaciteit als het budget dat daarmee gemoeid is. Het zorgt voor stabiliteit en de onderbouwing van een efficiënte investering.

Met rust naar businessinnovatie

Als men eenmaal grip op de IT-omgeving heeft, resulteert dat in de broodnodige rust om snel te kunnen innoveren met behulp van business technology. IT-managers met een diepgaand inzicht kunnen adequaat anticiperen. De regie op de IT-beheerprocessen is hiermee gegarandeerd en de hectiek is de kop ingedrukt. Regie brengt rust in de snel veranderende IT-wereld en zorgt dat de IT-afdeling er klaar voor is om zich succesvol op het terrein van businessinnovatie te begeven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat alsjeblieft een reactie achter!
Laat hier je naam achter