Technologieleiders zijn de perfecte partner bij de digitale transformatie van hun organisatie. Hun rol op bedrijfsstrategisch niveau is idealiter meer ondersteunend dan leidend. Dat blijkt uit recent kwalitatief onderzoek onder Nederlandse IT- en technologieleiders. De uitkomsten kunnen betrokken functionarissen helpen om zichzelf verder te ontwikkelen, en de digitale transformatie sneller tot een succes te maken.

Vrijwel elke organisatie ondergaat in meer of mindere mate een digitale transformatie of heeft plannen op dat gebied. Zowel in Nederland als wereldwijd speelt een enorme toename van digitaal gedreven organisaties, die in twee categorieën kunnen worden opgesplitst. Enerzijds bedrijven met een ‘digitaal DNA’, die bestaande markten onder druk zetten of zelfs verstoren. Anderzijds zijn er de traditionele organisaties die hun producten, diensten en/of operatie onder druk van digitaal geboren concurrenten en veranderende consumentenbehoeften aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid.

De snelle ontwikkeling van de grote technologiespelers stuwt deze ontwikkeling. IT en technologie zijn eenvoudiger en goedkoper aan te wenden, waardoor ook kleine spelers toegang hebben tot geavanceerde tools en technologieën. De concurrentie wordt daarmee in vrijwel elke sector groter.

De ontwikkeling van deze zogeheten ‘incumbents’ is in dit licht erg interessant. Diverse rapporten tonen aan dat juist bij deze traditionele marktleiders grote kansen liggen op een succesvolle digitale transformatie. Het veldwerk in het kader van de studie onder Nederlandse CIO’s, CDO’s, RvC-leden en ‘industry-experts’ onderstreept dit beeld. Dat betekent wel dat deze organisaties drastisch (zullen moeten) veranderen. Technologieleiders en hun teams spelen hierin een cruciale rol.

Onvermijdelijk

Digitale transformaties zijn onvermijdelijk. Menig onderzoek wijst uit dat digitaal volwassen organisaties winstgevender zijn en betere omzetresultaten behalen dan hun minder volgroeide concurrenten. De meeste organisaties zien overigens dit effect wel, maar weten niet hoe hierop te acteren.

Interviews met betrokken CxO’s leert dat organisaties staan voor keuzes ten aanzien van hun digitale strategie en de aanpassing aan de marktontwikkelingen. Tevens moeten ze hun focusgebieden, investeringsbehoeften en de gewenste verandersnelheid kiezen. Hoewel belangrijk is de implementatie van nieuwe technologieën niet bepalend voor het uiteindelijke succes van een digitale transformatie. Het gaat veeleer om verandering van business en organisatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de beschikbare technische mogelijkheden. De inzet van IT en technologie is dus vooral ondersteunend aan het totale transformatieproces.

Kernelementen

De kernelementen van een digitale transformatie zijn volgens de literatuur: 1. het creëren van betere klantenbetrokkenheid, 2. het bereiken van operationele efficiëntie, en 3. de inzet van technologie voor het creëren van nieuwe kansen. Om digitaal succesvol te transformeren, moeten bedrijven wel de juiste capaciteiten, competenties en leiderschap in huis hebben. Om zich snel te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden dient bovendien een cultuur te worden gecreëerd die het toestaat om te falen. Voortdurende herijking en desgewenst zelfs herziening van het businessmodel en de modus operandi is in het hedendaagse competitieve speelveld van cruciaal belang.

“De verantwoordelijkheid voor deze verandering kan en mag niet alleen bij IT liggen”

De belangrijkste rol van technologieleiders is het faciliteren van een technologisch platform dat zowel individuele medewerkers, businesses en de organisatie als geheel in staat stelt om mee te kunnen met de gewenste aanpassingen. Daarbij moet er kostenefficiënt gewerkt worden, wat vraagt om een creatieve omgang met de overerfde en veelal verouderde IT-systemen.

Strategie eerst

Onderzoek toont aan dat succesvolle transformaties een sterke focus hebben op een strategische transformatie in plaats van op technologie-adoptie. Hierbij worden vier elementen in acht genomen:

1. Overwin silodenken

De meest succesvolle digitale transformaties zijn het gevolg van aanpassing van het bedrijf op basis van een reeks technologieën en managementinterventies vanuit een breder bedrijfsperspectief. Bij een technologisch perspectief is silodenken de te vermijden valkuil.

2. Focus op de korte termijn

Focus op hightechontwikkelingen op de lange termijn klinkt interessant en spannend, maar in sommige gevallen is het beter om een ​​focus te hebben op de korte termijn. Ook vanuit het perspectief van budgettering en het belang van quick-wins.

3. Kies een integrale aanpak

Het succes van een digitale transformatie wordt bepaald door de acceptatie door het gehele bedrijf. De business en operatie zijn idealiter sterk betrokken bij het veranderproces.

4. Bouw essentiële leiderschapscapaciteiten

Voorkom blindstaren op technische vaardigheden. De beste digitale leiders werken aan hun digitale capaciteiten, maar creëren vooral een visie op het bedrijf en trekken mensen aan om hierin mee te gaan.

Technologieleiders

CIO’s, CDO’s, CTO’s en andere technologieleiders hebben een perfect profiel voor het ondersteunen van digitale verandering. Zij zouden zich vanuit hun kerncompetenties moeten focussen op het bouwen van platformen, het consolideren van data en het integreren van silo’s. IT- en technologieleiders dienen hun traditionele rol echter wel uit te breiden naar het begrijpen van de klantbehoeften, en het op gang brengen van een gestage ideeënstroom voor klantgerichte en interne modernisering. Integrale samenwerking met het bestuur en de business is randvoorwaardelijk. Tevens kunnen ze een zware rol spelen bij het aanmoedigen van werknemers om mee te gaan in de transformatie.

Bron: Westerman, Bonnet & McAfee, Leading Digital, 2014

Geleerde lessen

Digitale transformatie is een organisatiebreed fenomeen, waarbij technologie een cruciale factor is. De rol van leiderschap zit ’m hierbij met name in het inzichtelijk maken waar technologie de grootste impact kan hebben binnen de organisatie, en dit vervolgens vertalen naar een visie, strategie en ten slotte een succesvolle executie. Dit leidt tot een drietal concrete kansen:

  1. Mobiliseer de businessleiders om bestaande business te heroverwegen, nieuwe digitale bedrijfsmodellen te creëren en de markt te vergroten van lokaal naar internationaal of zelfs naar mondiaal.
  2. Mobiliseer de operatieleiders om digitalisering te gebruiken en bestaande processen te optimaliseren. Dit om prestaties te verhogen en nieuwe technologieën te verkennen die leiden tot nieuwe zakelijke kansen.
  3. Ontwikkel een technologieafdeling die flexibel is voor de organisatie, waarmee het eenvoudig samenwerken is. Technologieleiders spelen een leidende rol bij het aantrekken van het juiste talent en de juiste vaardigheden.

Perfecte partner

Technologieleiders kunnen op basis van hun competenties een zware rol spelen in bijvoorbeeld leiderschaps- en talentmanagementprogramma’s, definiëring van de juiste organisatiestructuur en governance, invoering van moderne werkwijzen, het ‘engagen’ van de mensen en/of het veranderen van de organisatiecultuur.

Technologieleiders zien hierbij de business en ondersteunende afdelingen als hun interne klanten, en bieden een dienstverlening die concurrerend is met die van externe partijen.

Digitale transformatie gaat dwars door de gehele organisatie heen. De verantwoordelijkheid voor deze verandering kan en mag daarom niet alleen bij IT liggen. Business en operations zijn leidend in een multifunctionele visie, strategie en aanpak. Technologieleiders hebben daarbij veel invloed, maar doen in hun ondersteuning vooral de dingen waarvan zij vanuit hun competenties denken dat goed is.

Dit artikel is gebaseerd op een onderzoekspaper in het kader van de studie Ownership & Governance binnen de MBA Business & IT op Nyenrode Business Universiteit.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam