Eind 2017 is Mario Suykerbuyk gestart als CIO bij Eneco. Zijn missie is de IT zodanig te transformeren dat klanten zo goed mogelijk worden ondersteund bij hun individuele energietransitie. Zijn Business Technology Organisation (BTO) richt zich vanuit het hart van Eneco op vier facetten: een optimale klantrelatie, nieuwe producten en diensten, operationele excellentie en het juiste talent. Data en intelligente systemen vormen de verbindende schakel.

“Alles wat we hier doen heeft relevantie voor de samenleving”, vertelt Mario Suykerbuyk enthousiast. “Duurzaamheid, klantvriendelijkheid en ethiek zijn belangrijke kernwaarden voor Eneco. Juist het feit dat de doelstellingen van het bedrijf verder gaan dan alleen geld verdienen, maakt het werk hier zo mooi en waardevol. Iedereen binnen het BTO-team kan vanuit zijn of haar rol en verantwoordelijkheden een steentje bijdragen aan de energietransitie.”

De CIO heeft in ruim een jaar tijd veel voor elkaar gekregen. Er is een visie ontwikkeld, er is voor enkele miljoenen aan kosten bespaard en maar liefst 250 IT’ers zijn ondergebracht in een meer gecentraliseerde structuur. Daarnaast is branchegenoot E.ON overgenomen en geïntegreerd, zijn er diverse grote systemen naar de cloud gebracht en werd een met netwerkleverancier Stedin gedeelde Active Directory met succes gescheiden. “Het is een totale transformatie die we als BTO samen met de andere Eneco-collega’s vormgeven.”

Beweging

De Eneco Group-CIO heeft eerder bewezen organisaties in beweging te krijgen. Bij PostNL richtte hij zich als verantwoordelijke voor het op nieuwe business gerichte bedrijfsonderdeel Data Solutions bij voorkeur op de journey van de klant of stakeholder. Hij kon meters maken omdat de traditionele post dermate onder druk kwam te staan dat er wel geïnvesteerd móést worden in de pakkettenwereld. “Daarbij is elk heilig huisje eraan gegaan”, zegt hij. “Hier bij Eneco gebeurt zo ongeveer hetzelfde. Ik kan zo uittekenen wat hier de komende tijd nog gaat gebeuren.”

“Direct na mijn aantreden bij Eneco heb ik me gericht op een aantal proof points om ‘right to play’ te verwerven. Ik trad namelijk aan als CIO van een integratie-office, met een totaal andere scope. In die zin heb ik mijn eigen opdracht vormgegeven. De doelstelling is dat de BTO de digitale transformatie van Eneco gaat aanjagen. Gericht op de totale keten: van de klant tot aan de windmolen – alles digitaal en zoveel mogelijk geautomatiseerd. Deze omwenteling moeten we als Eneco gaan maken.”

Versnipperd

De IT-organisatie bij Eneco was oorspronkelijk decentraal opgezet: zeven betrekkelijk autonome organisatieonderdelen, met allemaal eigen IT-besturing, die agilty bij wijze van spreken tot kunst hadden verheven. “De situatie had een totaal versnipperd landschap tot gevolg, dat ons belemmerde in klantgerichte executiekracht en operationele excellentie”, vertelt Suykerbuyk. “Een omgeving waarin duizend bloemen konden bloeien hebben we omgezet naar een structuur waarbij vooral geredeneerd wordt vanuit de klant en de toegevoegde waarde voor het bedrijf als geheel.”

In de veranderende context waarin Eneco opereert was het volgens de CIO en zijn bestuur geen optie om zaken bij het oude te laten. “De energietransitie met decentrale opwekking en elektrificatie vanwege het feit dat we op termijn van het gas af moeten stelt ons voor grote uitdagingen. Het moet efficiënter, effectiever en we moeten flexibeler kunnen meebewegen met de technologische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.”

Vier speerpunten

De decentrale IT-structuur heeft in september 2018 plaatsgemaakt voor de nieuwe Business Technology Organisation. Deze kent vijf subafdelingen: IT Strategic Change, IT Operations, Data, Customer, en Business Operations & Support. De BTO-domeinen staan allemaal in nauw contact met de business en vormen een onderdeel van het grote geheel. Suykerbuyk laat een plaatje zien: een molen met een viertal wieken: engaging customers, nieuwe producten en diensten, operational excellence en het juiste talent – vier speerpunten die door de juiste data en intelligentie in het centrum verbonden zijn.

“Alles wat we hier doen heeft relevantie voor de samenleving”

“Engaging customers betekent mensen persoonlijk kunnen meenemen in de energietransitie. We zijn als Eneco leverancier van stroom en gas, maar we moeten daar bovenop nieuwe diensten gaan leveren en ontwikkelen, die mensen naar behoefte kunnen afnemen. Operational excellence staat voor dingen slimmer en beter doen, waarvoor we de organisatie hebben omgeturnd. Talent is de vierde pijler van het model: de juiste mensen binnen de eigen organisatie en bij de partners moeten tezamen high-performanceteams gaan vormen.”

Suykerbuyk staat als CIO van Eneco voor een businessgerichte IT. “Waar voorheen het product en onze organisatie het uitgangspunt waren, is dat inmiddels de klant. Deze gaat steeds meer bewegen wanneer de energietransitie hem of haar in de portemonnee gaat raken. Wij moeten op die ontwikkelingen vooruitlopen en de klant helpen bij het maken van de ‘next steps’ richting warmtewisselaars, elektrificatie, enzovoorts.”

Organisatieontwerp

Het organisatieontwerp van de BTO is gebaseerd op het Scaled Agile Framework (SAFe) en vertaald naar een nieuw ‘multimodaal’ besturingsmodel. Business en IT zijn daarbij binnen drie besturingslagen georganiseerd – strategie, coördinatie en uitvoering. Mandaat en resultaatverantwoordelijkheid zijn zo laag mogelijk in de organisatie belegd, terwijl bedrijfsactiviteiten en ondersteunende IT dicht op elkaar zitten.

IT Strategic Change, Data en IT Operations leggen daarbij een sterke basis voor de domeinen Customer en Business Operations & Support. Deze kunnen zich zo volledig richten op het creëren van de optimale klantervaring en excellente operatie in nauwe samenwerking met de business. “Op die manier maakt de BTO zijn naam waar”, zegt Suykerbuyk.

Veranderinitiatieven worden niet langer decentraal genomen, maar lopen via de centrale portfolioboard, waarin onder meer COO en CCO zitting hebben en de CIO de rol van voorzitter vervult.

Rationalisatie

Met de hulp van adviesbureau Anderson MacGyver werkt Mario Suykerbuyk aan een zestal trajecten: het vervolmaken van de BTO, verbeterd project- en portfoliomanagement, financieel management, applicatierationalisatie, het dichten van de talent gap en vendor management.

“De rationalisatieslag is belangrijk en veelomvattend”, aldus de CIO. “De lopende IT-kosten moeten door centralisatie en herziening van de contracten met leveranciers drastisch omlaag, om deze besparingen vervolgens te kunnen inzetten om met IT-innovatie businesswaarde te creëren. De rationalisatie van applicaties richt zich op het afbreken van de silo’s in combinatie met de invoering van een ‘two-speed’ IT: gedegen in de kern, wendbaar richting de klant. In het kader van een beter vendor management wordt een einde gemaakt aan een versnippering en wildgroei van leveranciers, en zijn partnerships onderverdeeld in strategisch, tactisch en operationeel.”

Datagedreven

Data speelt een belangrijke rol in de toekomstige ontwikkeling van Eneco. Suykerbuyk: “Een grote data-unit richt zich met zo’n vijftig dataspecialisten op enterprise-datamanagement (EDM) – data ontsluiten over klanten, producten (dat kunnen ook nieuwe datagedreven producten zijn, red.) en assets.” Dankzij rationalisatie van systemen en werkwijzen kunnen klant, product en data aan elkaar worden gekoppeld. “We hebben zo’n twee tot drie jaar nodig om dit op te zetten.”

Een uitdaging die sterk met de beoogde veranderingen samenhangt is het aantrekken van het juiste talent. Voor het aantreden van de nieuwe CIO werkte de helft van de IT’ers nog op inleenbasis, veelal via derde partijen. “We hebben besloten om generieke competenties bij voorkeur als service bij marktpartijen af te nemen, terwijl specifieke kennis en kunde – bijvoorbeeld op het gebied van data – vooral bij interne krachten wordt belegd. Eneco positioneert zich daarbij als een goede IT-werkgever, met een prettige, veilige en inhoudelijk uitdagende werkomgeving.”

Spanning

Net als bij veel andere bedrijven die in een vergelijkbare transitie zitten is ook bij Eneco sprake van spanning tussen het oude en het nieuwe. “Je komt niet uit de fuik van de kortetermijnfocus wanneer product owners – en daar hebben we er veel van – voortdurend met verzoeken tot aanpassing van de oude systemen en processen komen. Je móét de beschikbare resources omturnen naar het nieuwe.”

“Waar voorheen het product en onze organisatie het uitgangspunt waren, is dat inmiddels de klant”

“Bedrijven die een commodity-dienstverlening bieden waar het volume of het aantal klanten afneemt gaan vaak in de besparingsreflex. Dan is iedereen voor even blij, tot het ‘point of no return’ gepasseerd is waarbij er te weinig is geïnvesteerd in de nieuwe omgeving. Dan kun je niet meer terug. Het voordeel van Eneco is dat we qua roadmap en investeringsportefeuille een langetermijnhorizon hebben.”

Momentum

“Ik denk dat mijn profiel heel goed past bij de beoogde veranderingen”, vervolgt de CIO. “Wij brengen het bedrijf qua IT in beweging om onze visie en doelstellingen op de langere termijn te realiseren: een koppositie in Nederland op het gebied van klantgerichtheid en duurzaamheid. Nogmaals: Eneco staat als merk en bedrijf voor veel meer dan alleen geld verdienen. We creëren momentum door precies het juiste doen voor het individu en de samenleving.”

Mario Suykerbuyk verzorgt op CIODAY als genomineerde voor de CIO of the Year Award een high-speed keynote.


Het IT-MT van Eneco

Alex Palma, head of Customer: ‘Eenduidig klantbeeld’
De klant op basis van individuele voorkeuren en omstandigheden een optimaal en duurzaam energie-aanbod kunnen doen. Dat is de doelstelling van het Customer-domein binnen de BTO van Eneco. Het hiervoor vereiste klantbeeld – volledig en eenduidig! – vraagt om een synthese van oudsher kortcyclische commercie en de meer langetermijngeoriënteerde IT. Alex Palma vormt als Head of Customer de spil in deze dynamiek.

“We dragen maximaal bij aan de commerciële doelstellingen van Eneco: onze klanten optimaal bedienen en tegelijk zorgen voor een efficiënte en effectieve IT-voorziening. Het draait om een samenwerking waarbij twee werelden het maximale uit elkaar halen, waarbij commercie in een nieuwe positie vol mogelijkheden komt. De uitdaging vanuit IT is dat het huidige klantbeeld verre van optimaal is, omdat alles op verschillende manieren is vastgelegd in verschillende systemen. Wij zorgen met een geïntegreerde CRM-omgeving dat die eenduidigheid er wel is.”

Eric de Jongh, head of IT Strategic Change: ‘Ambitie wordt werkelijkheid’
Om een prominente rol te blijven spelen in de verduurzaming van het energiesysteem, moet ook Eneco zelf continu veranderen. Een nieuwe structuur en andere manieren van werken moeten IT in staat stellen om kostenefficiënter en effectiever te worden. Eric de Jongh, binnen de BTO verantwoordelijk voor IT Strategic Change, maakt de digitaliserings- en duurzaamheidsambitie op gedreven wijze waar.

“Wij vertalen externe en interne ontwikkelingen naar een IT-strategie en digitale architectuur. Door middel van een portfoliomanagementproces stellen we samen met de board de prioriteiten vast qua projecten en zorgen we ervoor dat we onze mensen en middelen op de juiste initiatieven inzetten. Stakeholder management en communicatie zijn essentieel in deze tijden van grote veranderingen. Ook werken we veel samen met externe partijen en investeren we in het ontwikkelen van partnerships.”

Mark Edelbroek, head of IT Operations: ‘Innovatiegedreven mindset’
Een gebruikerservaring die vergelijkbaar is met die van de meest geavanceerde games. Dat is de doelstelling van IT Operations binnen de BTO van Eneco. Om klanten en medewerkers een stabiele, razendsnelle en vlekkeloze ‘experience’ te kunnen bieden, beweegt de IT-operatie volgens de verantwoordelijke Mark Edelbroek naar een door innovatie gedreven regieorganisatie.

“IT Operations wordt steeds meer een drijvende kracht binnen Eneco. Met platforms die helpen de business flexibel te zijn en meerwaarde te bieden aan zowel klanten als de Eneco-organisatie zelf. Waar IT Operations jarenlang vooral druk is geweest om servers en applicaties te beheren, verleg ik de primaire focus richting innovatie, monitoring, regie en sturing. IT Operations is voor Eneco van grote strategische waarde. We hebben miljoenen klanten en drieënhalf duizend interne werkplekgebruikers. De digitale experience is voor al die mensen het allerbelangrijkst.”

Rob Koole, head of Business Operations & Support: ‘Backbone voor strategie’
IT is cruciaal om Eneco nu en in de toekomst zo duurzaam mogelijk te laten opereren. Binnen de BTO vormt het domein Business Operations & Support de ruggengraat van de dagelijkse, veelal missiekritische activiteiten. Groeien, verslimmen, flexibiliseren en tegelijk standaardiseren zijn de uitdagingen waar Rob Koole voor staat. Een balanceeroefening en een complexe puzzel tegelijk.

“We ondersteunen alle afdelingen die onder Operations en de COO vallen: de IT-support van onze wind- en zonneparken, het stadsverwarmingsnet, biomassacentrales, inclusief de IT voor onze monteurs.

Daarnaast doen we de hoog-beschikbare IT-ondersteuning voor het energiehandelshuis Eneco Energy Trade en de IT voor de stafafdelingen. Verslimming van de stadsverwarmingsnetten, de stapsgewijze migratie naar de cloud in de hoogbeschikbare Trade-omgeving en de consolidatie van assetmanagementsystemen zijn enkele uitdagingen. Binnen het Support-domein moeten we bovendien naar één gestandaardiseerde IT-basisomgeving.”

Joleen Breij, head of Data: ‘Datagerelateerde doelen’
Eneco heeft vijf datagerelateerde doelen die aansluiten bij de strategische ambities: persoonlijke klantbeleving, datagedreven besluitvorming, operationele excellentie, voldoen aan wet- en regelgeving en businessgerichte innovatie. Joleen Breij is verantwoordelijk voor de data-initiatieven binnen de BTO.

“Om als organisatie snel te kunnen reageren is de juiste informatie nodig. Deze moet uit alsmaar groeiende hoeveelheden data gehaald worden, die zich in een toenemend complex IT-landschap bevindt: in zowel interne systemen als bronnen buiten de organisatie. Het Data-domein van Eneco kent vier functies: datagovernance, datamanagement en BI, datascience en data-integratie.

Een praktische uitdaging is de migratie van onze datawarehouses van ons eigen datacenter naar een moderne cloudomgeving. In generieke zin houdt vooral de prioritering van de duizend dingen die op datagebied moeten gebeuren mij bezig. Voor dit alles moet ik tientallen stakeholders overtuigen van het belang, zodat we samen de strategische ambities kunnen realiseren.”

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam